Лексика

Мақалада қазақ халқының ұлттық ділімінде көрініс тапқан мал атауларының берілісі, оның тілдегі тығыздығы, ассоциативтік кеңістігі сөз етіледі.
2021

Мақалада Қазақстанның солтүстік өңіріндегі антропонимдердің ерекшеліктері қарастырылады, кісі аттары гендерлік ерекшеліктері мен шығу арналарына байланысты топталады.
2017
Солтүстік өңір антропонимдерінің тілдік және танымдық ерекшеліктері

Мақала тіл білімінің терминология саласына арналган, оның тілдік табигатыныц ерекшеліктері, пайда болу негізі, терминнің лексика-грамматикалық зандылықтарға тәуелділігі баяндалады. 
2017

Пакты материалдар нсгізінде фразеологизмдердің грамматикалық ерекшеліктері қарастырылған. Зерттеудің максаты - тұрақты сөз тіркестерінің морфологиялық ерекшеліктері мен синтаксистік қызметін анықтау.
2018

Қазақ лингвистикасында түрақты тіркестерге қатысты ауқымды зерттеулер жасалса да, əлí де ашылмаған қырлары бар.
2020

Бұл мақалада шетел тіліне сөйлеу қызметі, мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде басым бағыт бере отырып
2018