Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы мобильдік байланыс технологияларын дамыту мәселелері, сондай-ақ болашақтың жаңа буын желілері NGN технологияларын енгізу мысалында қарастырылды.
2016
Мобильдік байланыс желілерінің болашағы

Құрылыс жәнс машиналардың қажалған бөлшектерін қалпына келтіру ресурс үнемдеудің басым бағыгтарының бірі ретінде табылып, жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз етудің нақты стратегиясына айналып отыр
2017
Құрылыс және жол машиналарының қозғалтқыштарының қажалған таратушы біліктерін қалпына келтірудің әдістерш зерттеу

Дәстүрлі емес энергия көзін. соның ішінде су энергиясын қолдану өзекті мэселе болып келеді. Мақалада гидро электр станцияларын салудың артықшылықтары келтірілген, Қазақстанның қазіргі уақыттағы гидроэнергетикасының жағдайына талдау берілген.
2018
Қазақстандағы гидроэнергетиканың дамуы

Бұл макалада жоғары вольтты ажыратқышқа диагностика жасау ксзінде қондырғының жағдайын бакылаудың заманауи құралдарын қолдануға бағытталған ғылыми - зерттеу жұмыстарының нәтижесі берілген.
2018
«Аврора» қосалқы станциясының жоғары вольтты ажыратқыштарын диагностиканың 03 ық қүралдарын қолданып зерттеу

Мақалада электр энергиясын бақылау жәнс есепке алудың автоматтандырылған жүйесі, Қазасқтанда ЭБЕАЖ құрастырудың алғышарттары қарастырылған, электр энергиясын бақылау
2018
Электр энергиясын бақылау және есепке алудың автоматтандырылған жҥйесі

Техника мен технологиялардың дамуы ғылым әлемінде төңкеріс жасауда, атап айтсак бір ғана есептеуіш техникасының пайда болуы кез келген ғылым саласына жаңа серпін беріп, түрлі жаңалықтардың ашылуына себепші болды
2019
Лоренц метрикасын үлгі тануда қолдану

Дизель отынындағы ластанулар жумысқа кабілеттілігіне эсер етеді жэне отын аппаратурасы мен қозғалтқыштың жалпы сенімділігін айтарлықгай төмендетеді.
2020