Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Құрылыс және жол машиналарының қозғалтқыштарының қажалған таратушы біліктерін қалпына келтірудің әдістерш зерттеу

Аңдатпа

Құрылыс жәнс машиналардың қажалған бөлшектерін қалпына келтіру ресурс үнемдеудің басым бағыгтарының бірі ретінде табылып, жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз етудің нақты стратегиясына айналып отыр. Қажалып тозған бөлпіектерді жөндеу процесінде қалпына келтіру қосалқы бөлшектср өндірісін кеңейтуге өз үлесін қосады. Бұл мақалада құрылыс және машиналардың таратушы біліктерің қалпына келтірудің тәсілдері қарастыралған.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының инженерлік-техникалық және жол - құрылыс нысандары автомобильдерден, тракторлардан, құрылыс және жол машиналарынан тұратын үлкен паркті құрайды, олар қүрылысты және көлік коммуникацияларын қалпына келтіру үшін қолданылады.

Құрылыс машиналарының паркінің қысқаруына және олардың тозуына байланысты оларды жоғары тиімді пайдалану үшін олардың пайдалану сенімділігін арттыру талаптары жағарылап, қажалып тозған бөлшектерінқалпына келтіруге, техникалық қызмет көрсету және жөндеу сапасын арттыру сауалдары туды.

Құрылыс машиналары паркінің техникалық дайындығының төмендеуіне жөндеу кәсіпорындырының қосалқы бөлшектермен қамтамасыз етілмеуі ең бір маңызды факторлардың бірі болып табылады.

Құрылыс және жол машиналарының қозғалтқыштарының қажалған таратушы біліктерін қалпына келтірудің әдістерін зерттеу 

Қосалқы бөлшектерді өндіруді кеңейту материалдық және еңбек шығынын өсіруімен тікелей байланысты. Сонымен қатар құрылыс және жол машиналарының істен шықты деген болшектерінің 75% - на жуығы жөндеуге болатын бөлшектер. Сондықтан, қажалып тозған бөлшектерді жөндеу процесінде қалпына келтіру қосалқы бөлшектер өндірісін кеңейтудің маңызды мақсаты болып табылады.

Экономикалық тұрғыдан қарастырғанда қалпына келтірілген бөлшектерді, шектік қажалған бөлшектерді қалпына келтіріліп екінші рет пайдалану пайдалы. Бұл жаңа бөлшектерді дайындауға кететін шығындармен салыстырғанда қысқы мерзімде аз шығынмен жөндеуді қалыптастырады.

Құрылыс және жол машиналардың қажалған бөлшектерін қалпына келтіру ресурс үнемдеудің басым бағыттарының бірі ретінде табылып, жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз етудің нақты стратегиясына айналды. Жаңа технологияларды пайдалану арқылы қалпына келтірілген бөлшектердің сапасы жаңа бөлшектердің сапасымен теңгерілді.

Үнтақты қатты қорытпаларды пайдалану қалпына келтірілген бөлшектердің ресурсын айтарлықтай арттырады. Плазмалық балқыма қалыңдығы әр түрлі тозаңдатылған қатпарды ұнтақты қатты балқымаларымен қақтаудың механикаландырылған тиімді тәсілдерінің бірі болып табылады.

Әдебиет көздерін талдау көрсеткендей, қазіргі уақытта бөлшектерді қалпына келтірудің тәсілдері үш критериялар арқылы жүргізіледі [1]:

 • технологиякалық (қолдану критериі);
 • техникалық (төзімділік критериі);
 • технико-экономикалық.

Техникалық критерий арқылы бағалау мынау көрсеткіштер арқылы жүргізіледі [2]:

 • Ілінісу;
 • қажалуға төзімділік;
 • шаршау беріктігі;
 • микроқатаңдық;
 • төзімділік.

1 Кестесінде қажалуға төзімділік, ілінісу, шыдамдылық коэффиценттері көрсетілген [3].

Таратушы біліктерді мынадай технологиялық критериялар арқылы қалпына келтіреді [3]:

 • дірілдоғалық балқыма;
 • CCh ортасында балқыма;
 • плазмалық балқыма;
 • газоплазмалық тозаңдату;
 • плазмалық тозаңдату.

Таңдап алынған тәсілдер арқылы техникалық критериі (төзімділік критериі) арқылы тексереміз:

1 Кестесі Қажалуға төзімділік, ілінісу, шыдамдылық коэффиценттері

Қажалған келтіру әдістері

Коэффиценттер шамасы

Қажауға қарсы (K)

Шыдамдылық (KB)

Ілінісу (Kc)

Көмір қышқыл газда балқыма

0,85

0,9...1,0

1,0

Дірілдоғалық балқыма

0,85

0,62

1,0

Флюс қабаты астындағы

0,90

0,82

1,0

Доғалық металдау

1,0...1,3

0,6...1,1

0,2...0,3

Газ жалынды балқыма

1,0...1,3

0.6...1,1

0,3...0,4

Плазмалық балқыма

1,0...1,5

0.7...1,3

0,4...0,5

Хромдау(электрлі)

1,0...1,3

0,7...1,3

0,4...0,5

Темірлеу

0,9...1,2

0,8

0,65...0,8

Түйіспелі балқыма (металл қабаттын жалғастыра дәнекерлеу)

0,9...1,1

0,8

0,8...0,9

Қолмен балқыту

0,9

0,8

1,0

Желімді компазиция

1,00

0,7

Электрмеханикалық өндеу

до 3,00

0,8

1,0

Жөндеу өлшемдеріне байланысты өндеу

1,0

1,0

1,0

Қосымша бөлшек қондыру

1,0

0,8

1,0

Пластикалық де формациялану

0,8...1,0

і.о

1,0

Салыстыру нәтежесінде плазмалық балқыманың төзімділік коэффициент) неғұрлым жоғары және өзіндік құны томен екенін айтуға болады.

Тез қажалатын бөлшектердің қажалуға төзімділігін арттыру мақсатында дәнекерлеу ванасына ұнтақты жеткізу арқылы плазмалық балқыма әдісі қолданылған. Ұнтақты жеткізу арқылы бөлшектерді тозаңдатуда плазмалық қаптамалауда төзімділік 6-8 есе артады.

Плазмалық балқыма тек қымбат негізіндегі қорытпаларды (никель және кобольтты) ғана емес, темір бөлшектерді де тозаңдатуға болады.

Плазмалық балқылама әдісінің тағы бір ерекшілігі плазмалық процесті реттеуге электронды жүйені қолдану арқылы автоматтандыруға икемді.

 

Әдебиет:

 1. Батищев А.Н. Методика оптимизации способов восстановления деталей// Организация и технология ремонта машин. - M.: РГАЗУ. 2000. - С. 174 - 178.
 2. Конкин М.Ю. Ресурсосбережение при эксплуатации автотракторной техники. - M.: Информагротех, 1998. -73 с.
 3. Рекомендации для расчета ремонтного фонда и производственных мощностей предприятий по ремонту агрегатов и узлов тракторов и автомобилей. - М.: ГОСНИТИ, 1979.
 4. Новиков В.C., Очковский Н.А.. Тельнов Н.Ф. Проектирование технологических процессов восстановления изношенных деталей: Методические рекомендации к курсовому и дипломному проектированию. - M.: MTАУ. 1998. - 52 с.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.