Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Пассивті ғимараттарды жобалаудың қүрылымдық принциптері

Ацдатпа

Энергия тұтынудың төмендеуі. негізінен ғимараттың жылу жоғалтуына байланысты. Пассивті үйдің архитектуралық концепциясы: жинақы, жоғары сапалы және тиімді оқшаулау. материалдар мен тораптардағы суық көпірлердің жоқтығы, құрылымның дүрыс геометриясы. аймақтарды аймақтарға бөлу. жарықтың түсетін жақтары принциптеріне негізделген. Пассивті үйдегі ең керекті әдіс болып. жылу алмастыратын арнайы ағынды-сорғылы желдету болып табылады.

Заманауи әлемде тұрғын үйге жүмсалатын шығындар мәселесі өткір болғалы түр. Зауытгың энергия тиімділігінің көрсеткіші болып жылу беру маусымы немесе жыл ішінде шаршы метрге (кВт с\м2) кететін жоғалту. Орташа 100—120 кВт с/м2 құрайды. Энергияны үнемдейтін ғимарат бұл - 40 кВт/м2-тан төмен көрсеткіш.Еуропалық елдер үшін бұл көрсеткіш одан да томен шамалап 10 кВт/м2. Энергия түтынудың төмендеуі, негізінен ғимараттың жылу жоғалтуына байланысты. Пассивті үйдің архитектуралық концепциясы:жинақы, жоғары сапалы және тиімді оқшаулау, материалдар мен тораптардағы суық көпірлердің жоқтығы, құрылымның дұрыс геометриясы, аймақтарды аймақ тарға белу, жарықтың түсетін жақтары принциптеріне негізделген. Пассивті үйдегі ең керекті әдіс болып, жылу алмастыратын арнайы ағынды-сорғылы желдету болып табылады.

Ең дұрысы, пассивті үй тәуелсіз температураны қолдау үшін, ешқандай шығын қажет етпейтін тәуелсіз энергетикалық жүйе болуы керек. Пассивті үйдің жылытуы онда тұратын адамдар мен тұрмыстық техниканың жылуына байланысты болуы керек. Кейде «пассивті үйдің» анықтамасы «ақылды үй» жүйесімен шатастырылады, оның мін-деті, ғимараттың энергияны тұтынуын бақылау болып табылады. Сондай-ақ, «белсенді үйдің» жүйесі әртүрлі, ол аз қуатты жүмсаудан басқа, оны өзі де қамтамасыз етеді, соны-мен қатар оны орталық жүйеге (оң балансы бар үй) бере алады.

«Құрылыс ғимараттарының архитектурасы» пәнін оқып-үйрену барысында 330 орындық бала-бақшаның курстық жобасы аяқталды. Оның дизайнерлік шешімдерінің негізіне пассивті үйді жобалауды негізгі тұжырымдамасына негізделген. Бүл жобада пассивті үй идеясы сындарлы шешімдерді дамытуда көрініс тапты. Пассивті үйдің негізгі тұжырымдамасының талаптарына сәйкес келетін ғимараттың құрылымдық шешімі, ғимараттың сырт қабығының, сыртқы жылу оқшаулау сапасы болып табылады, бұл:

 • ғимараттың барлық жағынан толық оқшаулау: іргетас, қабырғалар, шатыр;
 • жылу оқшаулағыш материалдардың жоғары сапасы: оның жылу өткізгіштік коэффициент!бу өткізбеу мен жылуды көрсететін қасиеттері, оқшаулау қабатының қажетті қалыңдығы;
 • жылу оқшаулауының сапасы: бөліктер, түйістер, тетіктер арасындағы жарықтардың болмауы, жылу мен суық көпірлерінің болмауы;
 • ғимараттың сыртқы қабығының максималды ықтималдылығы (ауа өткізбейтіндігі).

Үй салғанда, біз кем дегенде екі мәселені шешуге тырысамыз:

 • шатырдың болуы;
 • сонымен қатар іштегі жылуды сақтау.

Бұл екі мәселелерді орындау сапасы біздің мүмкіндігіміз бен қабілеттімізген байланысты. Алайда, біріншіден, жылу көздерінің жоғалу себептерімен айналысуымыз қажет.

ҚНжЕ жылу жоғалту жайында мынандай мәліметтер береді:

 • іргетас - 18% дейін;
 • сытрқы қабырғалар - 20% дейін;
 • терезе, есік - 21% дейін;
 • желдету - түтін мұржасы - 25% дейін;
 • шатыр - 10% дейін.

Бірінші міндет-бүл шығындарды барынша азайту. Қандай тәсілмен? Белгілі болғандай, іргетас арқылы жылу жоғалту жалпы алынған жылу жоғалту көлемінің 10-15% құрайды, сондықтан ғимаратты қоршау құрылымдары, және едендерді жылумен оқшаулау, ғимаратты жылумен оқшаулаудың негізгі мақсаты болып табылады. +. Тиімді жылу оқшаулау бөлмедегі микроклиматты жақсарттып қана қоймай, сонымен қатар құрылыс конструкцияларының қызмет мерзімін арттырады. Жылу оқшаулағыш материалдарды үтымды пайдалану жылуды жоғалту мен құрылыс жұмыстарының шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Заманауи жылумен оқшауланған материалдар төменгі жылу өткізгіштік және гигроскопиялық қасиеттерін ұзақ мерзімде ыңғайлылықпен қолдану қасиеттерін біріктірулері керек. Бүл талапқа жылумен оқшауланған «Термовент» плиталары толығымен сәйкес келеді.

Мақтаны өндіру үшін габбро-базальт түріндегі жыныстар мен олардың аналогтары, қышқылдықты кемінде 1,8-ден қамтамасыз ететін шөгінді және вулкандық жыныстар, шламдар және аталған компоненттердің қоспалары. Плиталар гидрофобиза-торлар (май және кремнийорганикалық құрамы) қолданылатын синтетикалық байла-ныстырғыштар мен модификациялайтын қоспалар негізінде дайындалады.Тау жыныс-тарынан алынған жұқа талшықты минералды мақтаның жоғарғы сапасы, өз негізіндегі өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз етіп, жылу оқшаулайтын плиталардың сығылу мен суға төзімділігінің тұрақты көрсеткішін қамтамасыз етеді. Цокольды қабаттағы едендер көбіне темірбетонды плиталардан жасалады. Бетон жылуды өте жақсы өткізеді, демек оны жылу оқшаулағыш материалмен жабу өте маңызды. Оқшаулағышқа ылғал жібер-меу мақсатында, жылу оқшаулағыш материалдың асты мен үстін гидрооқшаулағышпен жабады. Барлық жағдайларда жүмыс тәртібі мынадай: гидрооқшаулау, оқшаулау, қосымша жабын, еденасты жабын.

Цокольды қабат су сіңірмеу үшін, ғимарат айналасында міндетті түрде төсеніш (отмостка) қарастырылуы керек. Олар суық көпір жасайды.

«Суық көпірлер» өздігінен шектелген қүрылыс элементтерін көлемі бойынша ұсынып, жоғарлатылған жылу беру арқылы жүзеге асырылады. Бұған мысал ретінде кірпіштен немесе қабырғалардан және бетоннан жасалған қүрылыс элементтері, мысалы, жүк көтеретін едендер, терезе және есік көпірлері, айналма анкерлер, қаттылық тіректер, тіректер, жертөлелер және т.б. Суық көпірлердің теріс әсерлері:

 • жылу энергиясын ұлғайту;
 • су конденсатын қалыптастыру және жинақтау қаупі;
 • құрылыс элементтеріне зиян келтіру қаупі;
 • денсаулығына қауіп төндіретін қалыпты қалыптастыру қаупі.

Қосымша гидро және жылуды оқшаулау үшін іргетасты табиғи таспен аяқтауға болады. Бүл әсем көрінеді және жақсы су өткізбейтін қасиеттерге ие, ол қабырғаларды шұңқырдан, жаңбырдан және басқа ылғалдан сенімді қорғайды. Қабырғаларды сыртқы және сыртқы жақтарынан оқшаулауға болады. Қабырғаларды сыртынан оқшаулау ең тиімді болып саналады. Бұл жағдайда оқшаулағыштың қалыңдығына байланысты ғимарат өлшемі азаймайды. Сонымен қатар,ылғал әсерінен пайда болатын саңырауқұлақтар мен конденсаттардың пайда болуын болдырмайды. Бу өткізетін материалдармен сыртқы қабырғаларды оқшаулағанда,жылу энергиясын максималды үнемдеу жүзеге асырылады. Қаптауыш кірпіштен жасалған көтергіш қабырғаның орта қабатты көтергіш қабырға түрінде қолданылатын оқшаулағыштар мен қаптауыш кірпіштен жасалған қорғанышты-декоративтік қабырға конструкциялары жаңа құрылыстарда қалай қолданылса, дәл солай қайта қүрылыс жүргізу кезінде де қолданылады. Бұл қүрылымдар коррозияға төзімді болаттың икемді байланыстары арқылы жасалады. Қатты кірпіш байланыстарын пайдалану құрылыстың жылу кедергісін едәуір төмендететіндіктіп,жылу оқшаулағыш қабатының үлғаюын талап ететіндіктен, икемді шыны немесе базальт пластикалық байланыстарды пайдалану өте қолайлы.

Үш қабатты қабырғаның оқшаулағыш құрылысы кезінде,келесі шарттар орындалды:

 • орташа қабат ретінде пайдаланылатын жылу оқшаулағыш материал суды репеллирлеуге және шөгуге жоғары қарсылыққа ие болуы тиіс;
 • сыртқы қаптауға арналған буөткізгіш материал, әдетте тығыздығы ішкі қаптауға қарағанда аздау болады;
 • оқшаулағыш пен сыртқы қабырға арасындағы ауа аралығын қамтамасыз ету қажет.

Қабат аралық жабындар жылдам жылу өткізетін материалдан жасалғаннан соң, олар да оқшаулауды талап етеді. Едендерді қабаттар арасында оқшаулау үшін минералды жүн қолданылады. Тек қана матаның қабатымен герметикалық жасырын болғаны маңызды. Пассивті үйдің энергия тиімді компоненттері:

 • жылы терезелер мен сыртқы есіктер;
 • қуатты үнемдейтін екі қабатты терезе.

Үйдің жылуын сақтаудағы терезелердің рөлі өте жоғары. Термографиялық зерттеулер көрсеткендей, үйдегі жалпы жылудың шығыны 25% көптеген ғимараттардағы терезелер томен деңгейде жылумен оқшауланған. Әдетте, барлық терезелердің жалпы ауданы қабырғалар мен шатырлардан гөрі аз екенін ескере отырып, бүл өте үлкен шығын деп айтуға болады. Сондықтан, үйлерді энергиятиімді терезелерімен қамтамасыз ету түтынудың томен деңгейі, пассивті үйлер және т.б. томен деңгейде тұтынатын үйлер мен пассивті үйлер тұрғызғанда, сөзсіз маңызы бар.

Курстық жобада Екі жабынды томен эмульсиялы үш қабатты шыныдан жасау және инертті газбен толтыру - бүл үзақ мерзімді қүрылыс пен модернизация үшін оңтайлы сапа.

Энерготиімді қүрылыста маңызды жаңалық болып,жылумен окшауланған үшқабатты шынылау болып табылады. Мұндай шыныпакетте екі томен эмиссионды жабын және инертті газбен толтырылған екі камера болады. Erep де әйнекте ғана емес, сонымен қатар бүкіл терезеде бірдей мәндерге жету қажет болса, онда терезедегі жақсы оқшауланған терезелерді, сондай-ақ шыны шетінің бойымен жылу оқшауландырылған рамаларды қолдану қажет. Нәтиже - «жылы терезе» немесе «пассивті стандартты терезе». Осылайша, жоғарыда аталған әдістердің есебінен,энергияның үлкен көлемі пассивті жолмен сақталады. Біз қалыпты үйдің 20%-дан аспайтын жұмысын қажет ететін пассивті үйге ие боламыз. Оқшаулау қалыңдығын ұлғайтуда қосымша шығындар, ғимараттың жинақтылығына тікелей байланысты болып келеді.

Баламалы энергия көздері арқылы қамтамасыз етілген тиісті инженерлік жабдықтардың (жылу сорғылары, күн коллекторлары, күн панельдері, жел диірмендері және т.б.) көмегімен үйге техникалық қызмет корсету үшін энергияны үнемдеуге болады.

Үйді қайта құру шығынымен оның қоршаған ортаға тигізетін кері әсері нөлге теңеліп, «нөлдік энергия» деп аталатын үй аламыз, қалауымызша және қаражатқа байланысты, тіпті «энергия плюсы» сипаттамасы бойынша үй тұрғыза аламыз.

 

Әдебиет:

 1. 1. Вольфганг Файст «Пассивті үйлерді жобалаудың негізгі ережелері. Неміс тілінен аудару редакциясы басшылығымен: А.Е. Елохова. M.: Құрылыс университеттерінің баспа қауымдастығы, 2008г.
 2. 2. 11-ші Конференция материалдар жиынтыгы«Энергиямен тиімді ғимараттарды жобалау және салуға арналған технологиялар». «PASSIVE HOUSE». Мәскеу. 2-3 сәуір 2014ж.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.