Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қүрылыс қүрылымдарына өрттен түсетш әсерді бағалау

Аңдатпа

Өртген кейін құрылыс құрылымдарында күйреп бүзылуға немесе әрі қарай пайдалануға мүмкіндіксіз қосымша жүктемелер мен әсертлер пайда болады. Өртген кейін құрылыс қүрылымдарын қалпына келтіру әдістерінің мүмкіндігін қорытындылау үшін, міндетгі түрде техникалық және фактылы жағдайын бағалау қажет. Бүл қорытындылау ғимараттар мен құрылымдарды шынайы тексеру негізінде орындалады.

Қазіргі кезде уақыттың әр кезеніңде өңделген осы аумақтың бірнеше техникалық реттеулері бар. Олардың әр қайсысы күрылыс құрылымдарының жағдайын зерттегенде және бағалағанда белгілі аспектіні қамтиды.

Kipicne

Өрт шығуы экономикаға айтарлықтай зиян келтіреді және жиі адамдардың өліміне әкеледі. Елдің ауқымында өрттен туындаған тікелей және жанама материалдық залал ондаған болуы мүмкін, ал содан кейін жүздеген миллион доллар. Ресми статистикаға сәйкес, тұрғын үйлердегі өрттердің саны 60% дейін, қоғамдық - 10%, өнеркәсіптік қоймаларда - 30% - ды құрайды. Өртболған жағдайда, әдетте, ғимараттар мен ғимараттардың бүзылуына әкеп соғатын қосымша жүктемелер мен әсерлер болады. Оттан зардап шеккен және қоршайтын конструкцияларға эсер ететін қолайсыз факторларға мыналар жатады: жоғары температура, газдар мен жану өнімдерінің қысымы, құлдырау қоқыстарынан динамикалық жүктеме жэне температураның күрт ауытқуы. Бұл жағдайда өрт, ғимараттардың әртүрлі бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін немесе одан әрі пайдаланудың мүмкін еместігіне әкеп соғуы мүмкін: жүк көтеру қабілетінің жоғалуы - құлау немесе жол бермеу; семсерлесу қабілетінің жоғалуы (түтастығы) - қүрылымдарда немесе буындарда сызаттар немесе тесіктер арқылы қалыптастыру; жылу оқшаулау қабілетін жоғалту.

Өрттен кейін ғимараттардың жай - күйін олардың қалпына келтіру мүмкіндіктері мен тәсілдері туралы қорытынды жасау үшін бағалау қажет. Бұл қорытынды ғимарат пен құрылымдардың сауалнамасы негізінде жасалады. Осыған байланысты өрттен, жалпы ғимараттар мен құрылыстардан бүлінген құрылыс құрылымдарын бағалау әдістемесін әзірлеу өте өзекті мәселе. Өрттен кейін ғимараттар мен құрылыстарды тексеру ерекше құзыреттілікті қажет етеді. Мұнда басты мәселе қүрылысшыға жоғары температура әсерінің әсерін дүрыс бағалау болып табылады. Жоғары температураны бетонға, арматураға және қүрылыс конструкцияларына эсер ету мэселесі КазМИРР институтында көптеген жылдар бойы зерттелді.

Үлкен деректер банкі жиналды. Зерттеу нэтижелері ағымдағы ғимараттар мен өрт қауіпсіздігі стандарттарына енгізілген жэне зерттеу тэжірибесінде қолданылады.

Эксперттік жұмыстар, құрылысты ғылыми - техникалық қамтамасыз ету, мэні бойынша, ғимараттар мен қүрылыстардың сенімділігі инженерлік теориясын дамыту саласындағы ғылыми зерттеулер болып табылады. Ғимараттар мен құрылыстарды сараптау процесінде эксперименттер толық көлемде, оның ішінде инженерлік ізденістер, конструкцияларды сынау жэне өлшеу, геомониторинг деректерін талдау, соның ішінде қоршаған ортаны пайдалану жэне қоршаған ортаға мониторинг жүргізу. Алынған мэліметтер негізінде оның жүмыс істеуінің нақты схемасын, нақты геометриялық жэне беріктік сипаттамаларын ескере отырып, зерттелетін объектінің кернеу - шиеленіс жағдайын жэне болжанған кезеңде осы күйдегі өзгерістердің үлгісін анықтауға мүмкіндік беретін модель эзірленеді. Жобалау кезеңінде геотехникалық жүйенің элементтерінің теориялық сенімділігі қойылған. Әр элементтің физикалық сенімділігін өндіруде жэне қүрылыста тұтастай жүйе.

Геотехникалық жүйенің нормативтік сенімділігі осы құрылымның қалыпты жүмысын қамтамасыз ететін белгілі бір кезең ішінде сыртқы эсер етудің бүкіл денесін (нормативтік жүктемелерді, табиғи және климаттық жэне техногенді эсерді) қабылдау қабілеті ретінде түсініледі.Қолданыстағы объектілер үшін теориялық, физикалық жэне нормативтік сенімділіктің алдын - ала белгіленген деңгейінде жүмыс сенімділігін қамтамасыз ету аса маңызды болып табылады. Сенімділіктің осы түрі жүйенің жүмыс істеу шарттарымен анықталады. Жүйенің қалыпты жэне белгілі бір регулятивті кезең ішінде пайдаланудың белгілі бір дэрежесінде жарамдылығы оның сенімділігін қамтамасыз етудің негізгі талаптары болып табылады. Яғни, геотехникалық жүйенің сенімді сенімділігі кезінде нормативтік мерзім ішінде бүрынғы операциялық көрсеткіштерді сақтай отырып, көрсетілген функциялардың барлық элементтерін орындаудың техникалық мүмкіндіктері түсініледі.

Жалпы алғанда, геотехникалық жүйенің сенімділігі белгілі бір режимдерде жэне жүмыс жағдайларында қажетті функцияларды орындауға қабілеттілігін сипаттайтын барлық параметрлердің мэндерін белгіленген лимиттерде уақытында сақтау қасиеті ретінде анықталуы мүмкін. Бұл анықтамада тағайындалған функциялардың үздіксіздігі атап өтіледі, бүл эсіресе техногендік факторлардың ықпалымен уақыт сипаттамалары айтарлықтай өзгере алатын геотехникалық жүйелер үшін аса маңызды. Бұдан басқа, геотехникалық жүйелер үшін маңызды «белгіленген лимиттер» ұғымы бар. Жеке элементтердің сэтсіздігі бар күрделі жүйе оның тиімділігін сақтай алады. Ерекшелік - бүл іргетас сияқты маңызды элементдің сэтсіздігі.

Сенімділік - геотехникалық жүйенің ең маңызды және күрделі сипаттамаларының бірі. Құрылыс үшін, оның функционалдық мақсаттары мен жүмыс жағдайларына байланысты, сенімділік қасиеттердің комбинацияларынан тұрады: сенімділік, күтім, үзақ мерзімділік және сақтау.

Қорытындылай келе, өрттен зардап шеккен жүктеме алатын құрылыс құрылымдарының сараптамалық нәтижелері бойынша қалпына келтіру жобасын әзірлеу үшін жобаны ұйымдастыру үшін қажетті мынадай деректер ұсынылуы керек:

 • жаңаларын ауыстыруға, қалпына келтіруге немесе нығайтуға қажет құрылымдардың тізбесі;
 • өрттен кейін темірбетон конструкцияларындағы бетонның беріктік сипаттамалары және арматурасы;
 • конструкторлық схемадағы, жүктеме құрылымдарының мөлшерлері мен өлшемдері дизайнмен салыстырғанда өзгереді;
 • толығымен немесе ішінара бұзылған құрылымдардың «бүғатталуын» талдау, сондай-ақ жүктемелі конструкцияларды қалпына келтіру және нығайту әдістері туралы негізделген ұсыныстар;
 • бүзылыстары бар жартылай бүзылған құрылымдардың схемалары және олардың сипаттамалары.

Зақымдалған бетон және темір бетон конструкцияларына жөндеу және қалпына келтіру жүмыстарын жүргізу кезінде келесі ережелер сақталуы керек. Ең алдымен жойылған элементтерді, сондай - ақ олардың бөліктерін жою қажет. Нақты жағдайға байланысты бүл жүмыстар механикалық, жарылғыш, жылулық әдістермен жүзеге асырылуы мүмкін. Отқа зақымданған мойын тіректердің конструкцияларынан бетонның бетіндегі қабаттар қолмен балғамен бұзылады. Бетонның жарылған қабаты қабаттың қысымы 3 МПа - дан аспайтын болады. Бұл әлсіз қабат, әдетте, 500 ° C немесе одан жоғары температураға ұшырайды.

Темір бетон конструкцияларын жөндеуден бүрын, ескі бетон контактілерінің жаңа бөліктерімен байланыстары реактивті немесе термоформалау әдісімен өңделеді. Қаптамалар 2-3 сағат бүрын қолданылғанда, өңделген беттердің сумен кейінгі кең көлемді сулануы жүргізіледі.

Teriстеу қабаты өңделген бетке 20 мм - ден аспайтын қалыңдығы мен бір сатысында қолданылады. Жөнде портландцементте цемент пастасы, ерітінді, бетонмен, сүйық шыныға негізделген ерітіндімен, полимерлік цемент ерітіндісімен немесе бетон мен жүзеге асырылады.

Темір бетон конструкцияларының жойылған бөліктеріне жөндеу қосылыстарын қолдану жүмыстың көлеміне және механикаландырылған әдіспен немесе қолмен бар жерлерге байланысты жүзеге асырылады. Бұл жағдайда бетон қабатын бетондау кезінде үзілістер 1 сағаттан аспауы керек.

Бұрғылау немесе дәнекерлеу алдында барланған нығыздағыштар мен біріктірілген бөлшектерді механикалық немесе химиялық тазалау керек. Құрылғыны, ғимаратты немесе құрылысты қалпына келтіруді жобалау кезінде химиялық әдістерді арматуралауға арналған арматураларды және іріктірілген бөлшектерді негіздеу керек.Үлкена умақты жэне жаңа бетон қабатының салыстырмалы түрде аз қалыңдығын көрсеткенде оны Портландцемент негізіндегі кеңейтетін қосылыстармен бүрку немесе бүрку ұсынылады. Жалпы алғанда, созылмалы цементте ерітіндінің немесе бетонның бетон және темір бетон конструкцияларын жөнде уүсынылады. Ескірген бетонның тік, көлбеу немесе көлбеу жазықтықтағы ескі және жаңа бетондардың қажетті адгезиясын қамтамасыз ету үшін жаңа немесе акрил желімінің силиконнан жасалған жүқа қабатын қолданыңыз. Осыдан кейін, бөлемделместен бүрын, тығыздаудағы жаңа бетонның қабаты дірілмен қойылады. Полимерлік ерітінділерді қолдану, өрт салдарынан алынған бетон және темір бетон конструкцияларының ақауларын жою үшін орынды, мысалы:

 • кез келген ашуені мен жарықтар;
 • бетон қабатын қорғаныш қабатының қалыңдығынан томен тереңдікке дейін жою;
 • арматураның ашық бөліктері бар бетонға және басқа да зақымдануға.

Полимерлі ерітінділер шиеленіс және қысу кезінде жоғары созылу күшіне ие (тиісінше 25 МПа және 1000 МПа). Олар ескібетонға (5 МПа - ғадейін), қышқылдардың, сілтілердің, мұнай өнімдерінің тұрақты әсеріне төзімділігі жоғары. Полимерлік ерітінділер коррозиялық газдар мен сұйықтықтарға өткізбейді, соққыларға және динамикалық әсерлерге төзімділікке, қайталанатын жөндеу уақыттарын қысқартуға және емдеуден кейінгі бетінің сапасына кепілдік береді. Полимерлік ерітінділерді дайындау үшін эпоксидті шайырлар, мономерлер, пластификаторлар, қаттызаттар (бастамашылар және полимерлеу үдеткіші), толтырғыштар, сондай - ақ еріткіштер және басқа қосалқы материалдар пайдаланылады. Полимерлік ерітінділердің компоненттерінің қасиеттері, сондай - ақ оларды сақтау және тасымалдау шарттары, тиісті стандарттар талаптарына сәйкес болуы керек. Полимерлік ерітінділердің түсі нитроцеллюлозада, полиэфирде, акрилде және эпоксидті негіздерде зауыт өндірісінің лак - бояу материалдарымен жасалады.

Полимерлі құрамды силлабельді толтыруға арналған - олардың судан, шаңнан, кірден және басқа шетелдік қоспалардан босату. Бұл үшін әдетте металл щеткалары, скреперлер және су мен майлар қосындыларын қолданатын қысылған ауамен соққылар қолданылады. Жарықтар 15°С жоғары температурада емделген полимерлі композициялармен толтырылады. Саңылаулардың ені мен орналасу орнын, сондай - ақ құю композицияларына байланысты композиция ны гравитация арқылы немесе инъекциялық қондырғы арқылы азықтандыру әдісі қолданылады. Полимерлі қосылыстарды көлбеу сызаттарға жоғарыдан қаратып, майдың арқасында жарықтың бүкіл ұзындығы бойымен кернеу арқылы жүзеге асырылады.Егер жарық жарып кетсе, оны цемент құмды ерітіндісімен, гипспен немесе қағаз немесе шыны жамылғылардың жапсырмаларымен толтырып, содан кейін балқытылған парафин, сұйық шыны немесе эпоксидті желіммен жабу керек. Мұндай инжекторлар ішкі диаметрі 5-10 мм, ұзындығы 40 - 50 мм болатын металл түтік болып табылады, оның бір жағында 40 - 50 мм диаметрі бар шайба дәнекерленген. Инжекторлар жарықтар ең көп ашылатын жерде орнатылады. Инжекторды орнатқаннан кейін және оларды бекітілген желімді толықтай сығып болған соң, жарықшақты тығыздаңыз. Жоғары қысыммен полимерлі композицияны жеткізу үшін қолданылған кезде, инжекторлар арасындағы жарықтар 30 - 50 мм ені бар шыны - талшықтардың жолақтарын жағу арқылы тығыздалады. Полимердің композициясын сызаттарға енгізу жарықшаның жабылғаннан кейін 2-3 сағаттан кейін басталады.

Пішіндер қысымның астындағы сызаттарға енгізіледі, содан кейін төменгі инжектордан төменгі инжектордан жеткізілетін шлангті, тығыздалған сифоннан және компрессордан тұратын инъекциялық қондырғы арқылы кейінгі қозғалысы. Инъекция 0,05 - 0,15 МПа қысымымен басталады, оны біртіндеп 0,3 - 0,5 МПа дейін жеткізеді. Дайындалған полимерлік композициямен жұмыс істеу ұзақтығы оның өміршеңдік кезеңдерінен аспауы керек. Жүмыстың соңында барлық механизмдер мен құрылғылар еріткішпен (ацетон, толуол немесе сода қосылған ыстық су) жуады. Жарықтарды толтыратын композицияны тазартқаннан кейін инжекторлар мен тығыздағыш материалдардың жолақтары жойылады.

Полимерлік қосылыстармен жарықтандырылған бетон және темірбетон конструкцияларын пайдалану жүмыстың аяқталуынан 24 сағат өткен соң басталуы мүмкін. Полимерлік ерітінділерді қатайту кезінде ауаның температурасы 15 oC томен болмауы керек. 20°С жоғары температурада қатайтылған кезде құрылымның жұмысын 20-15 сағатқа қысқарт. Полимерлік ерітінділердің арқасында бетонның кез - келген тереңдігіне, шұңқырларға, алдын - ала қүрастырылған элементтердің қосылыстарындағы бос орындарға және басқа да ұқсас деформацияларға шағылыстыру, шабуылдау, жинау, бетонды жою жүргізіледі.

Жылу кезінде зақымданған темір - бетон конструкцияларын қалпына келтіру үшін кәдімгі дәстүрлі күшейту әдістері қолданылады. Алайда күшейтудің осы әдістерін таңдағанда және іске асырғанда, өрт шығу кезінде темірбетон зақымдану ерекшелігін ескеру керек. Арматуралық құрылымдардың элементтері және олардың интерфейстерінің түйіндері статикалық есептеулердің нәтижелері бойынша тағайындалады. Жұмысты бастамас бүрын, арматураланған конструкцияларды түсіру немесе олардың қауіпсіз тіректерін және бекітпелерін қою қажет. Қайта өрілген учаскелер немесе элементтер сынған құрылыммен бетонның бүлінген бөліктерінен босатылып, қоқыс, шаңнан тазарып, қысыммен сумей жуылады. Арматура әсеріне үшыраған және оны бетонға жабыстырумен терең және елеулі зақымдар болған жағдайда, қосымша торлар, қысқыштар немесе бүрыштық арматура орнатылады. Бетон кескінін қалпына келтіру үшін ол оны төсеу кезінде бетонның мұқият шоғырлануымен құюдағы қаңылтырда қолданылуы мүмкін. Зақымдалған темірбетонды бағандарды келесі жолдармен нығайтуға болады:

 • темірбетон қабатын бір жақты, екі жақты немесе үш жақты күшейту;
 • бағананың жабық монолитті темірбетонды көйлектері;
 • әртүрлі конструкциялардың металл клиптері.

Бағаналардың бөлігін бір, екі немесе үш жақты кеңейту кезінде, қосымша бойлық арқалығымен бүдырлар, «үйректер», шорттар және қысқыштар арқылы қолданыстағы байланысты болады.

Темірбетон бағандарын нығайтудың негізгі тәсілі бойлық арқалықтар мен қысқыштармен немесе спиральді орамалдармен нығайтылған темірбетон көйлектерінің құрылысы болып табылады. Көйлектер құйма немесе бетонға боялған. Кәдімгі бетонмен қабырғаның қабырғаларының қалыңдығы кемінде 5 см, ал қару - жарақпен - кемінде 3 см болуы керек. Спираль арматурасымен күшейтілген бағанның бүрыштары бетондау алдында қиылысады. Рамадағы қадамдық қысқыштар қосымша бойлық арқалықтың 10 диаметрінен артық болмауы керек. Бағананың жоғарғы және төменгі бөлігінде, ұзындығы колоннаның көлденең қимасының ең кішкентай өлшеміне тең секциядағы қабаттасуы немесе негізі бар түйіннің қиылысында, қысқыш қадам екі есе азаяды.

Erep бағандарда жергілікті бүлінулер орын алса, арматуралық бокстың бағанның ең кіші көлденең қимасының ұзындығы үшін екі бағытта байпаспен бүлінген бөлімге орнатылуы керек, бірақ кемінде 50 см.

Темір бетон бағандары металл қыстырғыштармен күшейтіледі. Сонымен қатар, осындай қысқышты күшейтілген бағанмен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін шаралар көзделген. Әдетте, колоннаның қимасының бұрыштарында орнатылған болат бүрыштарынан жасалған клиптер колоннаның биіктігіндегі белгілі бір қадаммен көлденең пластиналық қабырғалармен бірге қолданылады және біріктіріледі.Металл корпусының тік тармақтары колоннаның биіктігі бойынша 50 - 80 см аралығындағы орналасуымен дәнекерлеу пластиналары, шорттары, «үйректер» және бүктемелер арқылы колоннаның қимасының бойлық бүрыштық ядросына қосылады, темір тордың темір элементтері мен темірбетонды колоннаның корпусы арасындағы мұқият белгіленеді. Сығылған қапсырмалар мен қақпақтардың жоғарғы белбеуінің элементтері темірбет түйініне жақын орналасқан темірбетон күрте немесе металл қысқышпен нығайтылуы мүмкін. Темірбетон корпусы көлденең қысқыштары немесе спиральды жарасы бар бойлық шыбықтармен күшейтілуі мүмкін. Қадам қысқыштары қосымша бойлық арқалықтың 10 диаметріне тең. Костюм түйіндерінің тораптарының қиылысында, қысқыштардың қадамы екі есе азайды. Бұл жағдайда металл қыстырғыштар ерітіндінің корпусында немесе жоғарғы белбеуінде орналастырылған бүрыштардан немесе арналардан жасалған және қысқыштармен немесе бұрандалы байланыстармен тығыз түрде басып шығарылған. Осыдан кейін көлденең қаңқалық табақшалар тордың бойлық элементтеріне дәнекерленген болады. Қабықтарды күшейтілген элементпен біріктіруді қамтамасыз ету үшін торда жүмыс дәнекерлеудің соңғы бөліктерімен орындалады, бұл тордың түйіндеріне ерекше назар аударады. Бөренелердің үстіңгі қайраңының шұңқырларын күшейту үшін темір бетон кеңейтімдері немесе металл бетонды қыстырғыштар қолданылады. Қалыптастырудың қосымша бойлық арқалығы шорттарды, бүктемелерді, «үйректерді» немесе мөртабандардың көмегімен ұзын бойлық арқалықтарды күшейтуге байланысты. Бетондау бетонның мүқият тығыздалуымен құюға арналған. Бетон тор екі жағынан тұрады, олар әр жағынан жоғарғы шельфтің шұңқырларын жабады және оларға болттар арқылы қысылады. Сөренің жоғарғы жиегі үстіндегі арналар арасындағы барлық кеңістік мүқият бекітілген.

Көлденең қимада жеткіліксіз мойынтіректерді көтеру қабілеті жетпейтін тіректер мен тіректердің тірек аудандарын нығайтуды тірек учаскелерінің бүйірлік беттерінде орнатылатын қосымша керілген қыстырғыштар көмегімен жүзеге асыру ұсынылады. Қысқыштардың кернеуі қысқыштарды бұрандалы ұштарында бұрандаларды қатайту арқылы жүппен жүзеге асырылады. Erep тіреуіштерді қысқыштарға күшейтетін болсақ, торлар екі тірек беттеріне бекітіледі және мойынтіректер қосымша арматурамен нығайтылады. армированием.

Erep өрттің әсерінен арқалықтардың, пучкалардың, арқалықтардың бойлық қабырғаларының ұзындықты қабырғаларының, төменгі белбеуі немесе труссалардың созылған шеститтері жеткіліксіз болса, осы конструкциялардың арматурасы әр түрлі тығыздағыштармен орындалуы мүмкін. Құрылымның екі жағында жүппен орналасқан, штангаларды, пучкаларды және плиталардың бойлық жиектерін нығайту үшін, әдетте, штанганың арматураланған болаттан түзу немесе қылшақтығы. Шиеленісті күшейту конструкциялардың түптеріне оларға бекітілген қатаң тірек элементтері арқылы беріледі. Қысқартулардың қалаған мәніне кернеуі болттардың жіптердің бүрандалы үштарына немесе электрлік қыздыру және қыздырылған жылтырақтарды қатайту арқылы тікелей қатайтылады.

Трусаның төменгі белбеуін және шиқылдардың созылған шүмектерін нығайту үшін белгілі бір мәнге шиеленісетін сызықты штангалар пайдаланылады. Төменгі белдеудегі керілген күштер төменгі белдеудің бетіне оның ұштарында орнатылған тірек бөліктері арқылы ауыстырылады. Арнайы қыстырғыштармен тығыздау штангалары қысқыштың төменгі белдеуінің аралық түйіндерімен байланысады. Тығыздағы ұзартқыштың күшейтілген күштері тордың жоғарғы белдеуіндегі төменгі белдеудегі төменгі жиекке тораптың үстіңгі жиегіне жақын орналасқан арнайы бөліктер арқылы беріледі.

Сығылған бетонды едәуір бұзылған жағдайда және қабыршықталған тақтайшаларды жүмыс күшейтудің әлсіреуі кезінде плиталарды бөлшектеу және ауыстыру мүмкін болмаса, бұрылыс сәулесі құрылымы немесе I - барлар табақшаның астында төменнен ауыстырылады. Бұл жоба шұғыл темір бетон тақтасында барлық жүктемені қабылдайды. Бұл жағдайда темірбетон плиталарын қаптауға арналған сәулелену арматуралау жүйесінің жүктемесі қажет. Қуатты және темірбетон және темірбетон конструкцияларында тиісті ҚНжЕ жэне МЕСТ талаптарына сәйкес болуы керек. Өртпен бүлінген ғимараттар мен құрылыстарды тексеру ағымдағы ұсыныстарға сәйкес жүзеге асырылады [15].

Біріншіден келесі мақсаттаа алдын - ала тексеру жүргізіледі:

 • адамдардың онда болуын, сондай - ақ технологиялық процесті оның мақсаттарына сәйкес орындау мүмкіндігін және жағдайын анықтау;
 • адамдарға, толық немесе елеулі бұзылған құрылымдарға қауіпті аймақтарды анықтау, жою немесе қорғау;
 • өрттің салдарын толық жою жөніндегі қосымша шаралар туралы шешім қабылдау;
 • алдын - ала материалдарды дайындау және қүрылымдардың егжей - тегжейлі зерттеуін жүргізу үшін жұмыстарды орындау (өртті сипаттайтын мәліметтер, жаяу құрылғылар, баспалдақтар, жарықтандыру орындары).

Объектіні алдын - ала қарауды комиссия: кәсіпорын әкімшілігінің өкілі (комиссия төрағасы), өрт қадағалау өкілі, инженер - құрылысшы, қауіпсіздік техникасы жөніндегі инженер, электрик жэне газ маманы кіреді. Бұл комиссия өрт болған ғимараттарды, ғимараттардың ғимараттарын жэне жалпы ғимаратты үздіксіз зерттеуді жүргізеді. Алдын ала сараптама жүргізу барысында комиссия арнайы кестенін жасайды, ол мынаны көрсетеді:

 • Ғимараттар мен қүрылыстардың жобалары мен учаскелеріне сілтеме жасаған үй-жайлардың орналасқан жері;
 • өрт сөндіру кезінде толық немесе ішінара жойылған;
 • жоюдың қысқаша сипаттамасы;
 • ғимараттың, оның ішінде құрылымдарда жэне олардың астында зерттелген бөліктерінде адамдарды табу мүмкіндігі.

Сонымен қатар, құрылымдарды эрі қарай жан - жақты тексеру үшін комиссия өрт туралы қажетті ақпаратты алуғатиіс, оның ішінде:

 • өртті анықтау уақыты;
 • қарқынды күйдірудің басталу уақыты (алау);
 • өртті толығымен жою уақыты;
 • өрт кезінде қатты күйдірудің ұзақтығы (өрттің температурасының төмендеуі басталғанға дейін қарқынды өрттің басталуынан анықталады);
 • өртті сөндіру қүралдарын қолдану;
 • өрттің шыққан жері;
 • өрттің ортасынд ең жоғарғы орташа температурасы.

Зерттеудің осы кезеңінде комиссия орман құрылысын жасауды жэне егжей- тегжейлі шолу жүргізу үшін қамтуды қажет ететін орындарды анықтайды. Комиссия жұмысының қорытындысы бойынша комиссия алдын - ала тексеруді дайындайды, ол өрт болған кэсіпорын директоры бекітеді. Темір бетон конструкцияларын жогары температурадан кейінгі сараптаманы тэжірибелі сарапшыға ие аккредиттелген ұйым жүзеге асырады.

Темір бетон конструкцияларын егжей - тегжейлі тексеру келесі мақсаттарда жүзеге асырылады:

 • өрт болған кэсіпорынның экімшілігін құрастыру жэне беру, ғимаратты одан эрі пайдалану мүмкіндіктері туралы қорытындылар, оны қалпына келтіру қажеттілігі мен мүмкіндігі;
 • конструкциялардың құрылымдық сүлбасының өзгеруіне, олардың өлшемдері мен өлшемдеріне байланысты жоғары температура жұмыс істейтін конструкциялардың материалдың беріктігі туралы қажетті мәліметтер алу.

Ғимарат құрылымдарын егжей-тегжейлі зерттеу арқылы сарапшы өрт нәтижесі болып табылатын құрылымдардың бүзылуын және бүзылуын ғана емес, сонымен бірге қолданыстағы стандарттардың жобалау талаптарының кез келген сәйкессіздіктерін де түзетеді. Бұл сондай-ақ бүл қүрылымдарды күшейтуге немесе оларды жаңадан ауыстыруға себеп болуы мүмкін.

Мойындау қабілетіне және бүрынғы пайдалану қасиеттеріне сәйкес кемшіліктер мен зақымдарды алған құрылымдар олардың санаттарына сәйкес келесі санаттардың бірін де жіктелуі мүмкін:

 1. дәреже - қалыпты жағдай. Элементтер мен қиамалардағы жүктеме есеп бойынша мүмкіндіктен аспайды. Қалыпты пайдалануға кедергі болатын және көтергіш қабілетін, ұзақмерзімділігін төмендететін дефекттер мен залалдар жоқ;
 2. дәреже - қанағаттандыратын жағдай. Көтергіш қабілеті мен пайдалану шарттарына қарай I дәрежеге сәйкес келеді. Құрылымның ұзақмерзімділігін төмендететін дефекттер мен залалдар бар;
 3. дәреже - қалыпты пайдалануға жарамайтын жағдай. Құрылым басылып кеткен немесе көтергіш қабілетінің төмендегенін көрсететін дефекттер мен залалдар бар. Сонымен қатар, есептеулер мен анализ нәтижесінде оның күштеме (қажет кезде түсіру, сақтандыру тірегін орнату немесе басқа қауіпсіздік шараларын жасау) кезіндегі тұтастығына кепілдік беруге болады.

IV дәреже - апатты жағдай. Яғни, III дәрежеде сияқты, бірақ есептеулер мен дефекттер анализі кезінде күшейген жағдайда құрылымның тұтастығына кепілдік берілмейді., әсіресе күйреу мүмкіндігі жоғары болған жағдайда. Адамдарды мүмкін болатын бүзылу зонасынан шығару, жедел түрде босату, сақтандыру тіректерін құру және басқа да қауіпсіздік шараларын жасау керек.

Erep құрылым III дәрежеге жатса, онда оны түбегейлі қосымша зерттеу қажет.

Өрттен зақымдалған құрылымдарды зерттеуді келесі алгоритммен жүргізу керек:

 • өрт параметрлерін бағалау;
 • өрт кезінде бетон мен арматураның максималды қызу температурасын анықтау;
 • өрттен кейін арматура мен бетон дефекттері мен беріктігін анықтау.

Өрт кезінде бетонның максималды температурасын тәжірибелі жолмен анықтауға болады. Осы жағдайда аттестацияланған зертхана жағдайында бетон үлгілерін зерттейді (беткі қабаттарынан кесіп алынған, массасы 100 - 200 г бетон бөліктері) , өрт орынынан алынған темірбетон құрылымдары [2].

Бетон беріктігін анықтау қорытындысы үлгілер алынған құрылым қалыңдығының орташа беріктігін ғана сипаттайды. Құрылымнан үлгі жасау орны мен олардың жалпы санын эксперт анықтайды.

Құрылымның беткі қабатының бетон беріктігін қалыпты жағдайда пластикалық деформация әдісімен анықтауға болады.

Жарықтар ашылуының енін ең максималды ашылған жерінен өлшейді, және созылған арматура деңгейінде 24 есе үлкейтетін МБП - 2 микроскопы және оптикалық лупа көмегімен өлшейді.

Жарықтар тереңдігін ине және жіңішке сымдар, сонымен қатар ультрадыбыстық импульстық әдіспен анықтайды.

Арматураның барлық ашық дәнекерленген жіктерін және қосалқы бөлшектерді көзбен бағалайды. Осы бойда жіктің түрін және параметрлерін жік ұзындығын, биіктігін және олардың жобаға сәйкестігін анықтайды; өрттен кейінгі дефекттер (жарықтар, қабаттану). Қажет жағдайда металл балқымасынан химиялық анализ түрінде талдау жүргізеді.

Бетонда ені 0,5 мм арматура жігі орнында жарық бар болған жағдайда,жік жағдайы мен оған 5 - 10 см ұзындықта жанасатын арматураға бағалау жүргізеді.

Өрттен зардап шеккен бетонның беріктігі мен дефектілігіне салыстырмалы баға беру үшін эталон ретінде ғимараттың өрт болмаған жерлеріндегі бетонның аналогты құрылымдарын қабылдаған дұрыс. Осы жағдайда эталонды бетонның беріктігі мен дефектілігін және оның маркасының(классының)жобаға сәйкестігін анықтау қажет.

Көтергіш құрылымдардың майысуы мен сәйкес келмеушілігін өлшеу үшін заманауи геодезиялық аспаптар кешенін қолданады.

Өрттен кейінгі темірбетон құрылымдарының көтергіш қабілеті өрттен кейінгі бетон мн арматура беріктігін өлшеудің орындалатын нормалары арқылы есептеледі.

Құрылымның белгіленген факттік техникалық жағдайы өрт ошағының орналасу аймағына байланысты орындалады. Ғимараттың немесе еден үстінің ең көп өртенген жердің IV дәрежелі құрылымның қатты бүзылуы оның ең көп ұзақтылығы мен жоғары температурасы. Осы жағдайда бөлмедегі температура 900°С - ден кем емес болады,ал өрт ұзақтығы 0,75 сағаттан кем емес.

Бұзылмаған, деффекттерсіз қүрылымдар (I және II дәрежелі), өрт аз тиген аймақтарда орналасады.Бұл жағдайда бөлмедегі температура 500°С жоғары болмауы тиіс.

Өрт болған жерге зерттеу жүргізгеннен кейінгі аттестацияланған эксперт жұмысының қорытындысы техникалық қорытынды болып табылады. Онда өрттен бүзылған ғимаратты ликвидациялау немесе қалпына келтіру,құрылымдарды қалпына келтіруге қажетті барлық материалдар болу керек.

Қорытындылай келе, әрбір жобаға, тұтастай ғимараттарға қатысты нақты тұжырымдар жасалуы керек.

Қорытындыда болу керек:

 • өрт туралы ақпарат (өрттің пайда болу уақыты, оның ұзақтығы, өрт кезінде қатты өрттің уақыты, өрттің себебі, өрттің орналасқан жері, өртте болған бөлмедегі ең жоғарғы температура мәні);
 • өрт сөндіру агенттері туралы ақпарат;
 • ғимараттың мінездемесі (аты, жылы, жоспары бойынша өлшемдер, едендер саны, бөлмелер саны және олардың қысқаша сипаттамасы, сындарлы схемасы);
 • қүрылымдардың сипаттамалары (өлшемдері, құрылымның материалы, оның құрылымдық сипаттамалары, құрылыстың сызбасы, стандартты сызбалардың атауы мен нөмірі);
 • қүрылымға жүктеменің сипаттамасы (концентрацияланған, біркелкі бөлінген, статикалық, динамикалық, оның мәні);
 • бетон жылыту және құрылымдық арматураның температурасын сипаттау (арматураны және бетонды жылытудың максималды температурасы, жылыту үзақтығы);
 • қүрылыстың көлденең қимасы бойынша температураны белу;
 • бетоның сипаттамалары және қыздырудан кейін арматура (олардың беріктігі, сызаттардың бар болуы және т.б.);
 • өрттен кейінгі құрылыстың сипаттамалары (қиғаштықтар, сызаттардың ашылуының ұзындығы мен ені, тіректер, буындар және т.б.);
 • өрттен кейінгі конструкциялардың өткізгіш қабілеттілігі;
 • өрттен кейін ғимараттың және қүрылымдардың жобалау схемасын өзгерту;
 • одан әрі пайдалануға жарамсыз қүрылымдардың тізбесі;
 • одан әрі пайдалану үшін жарамды құрылымдардың тізбесі, бірақ оларды пайдалану кезінде оларға эсер ететін жүктемені күшейту немесе азайтуды талап ететін;
 • бетон жэне арматураны қалпына келтіру жэне ауыстыру үшін кішігірім жөндеу жүмыстарын жүргізу қажет құрылымдардың тізбесі;
 • арматураланбаған жэне жөндеуден тыс жұмыс істеуге жарамды құрылымдардың тізбесі;
 • конструкцияларды қалпына келтіру, күшейту немесе бөлшектеу эдістері бойынша үсыныстар;
 • қауіпсіздік техникасы жэне өрт сөндіру жабдықтары бойынша ұсыныстар.

Ғимараттар мен құрылыстарды қалпына келтіруге арналған жобаны эзірлеу барысында өрттен кейінгі конструкциялардың сырғу қабілеті, шағылыстыруы жэне жарыққа төзімділігі анықталуы тиіс.

Жүк таситын құрылыс конструкцияларының өртке қарсы тұрақтылығын есептеу келесі кезеңдерді қамтиды:

 • ықтимал өрт сценарийлерін таңдау;
 • тиісті жобалық өрттерді анықтау;
 • конструкциялардың температуралық өсуін есептеу (жылу есептеу техникасы).

Құрылымның механикалық сипаттамаларын анықтаған кезде, механикалық эсерлердің тікелей нэтижелерін, термиялық эсерлерді жэне матер иалдардың қасиеттеріне байланысты өзгерістерді, сондай-ақ жанама механикалық эсерлерін ескеру керек.

Отқа төзімділікті есептеу EN 1991 жылға сэйкес термиялық жэне статикалық есептеулерге эсер етуді қамтиды. Өрттегі конструкцияларға эсері ерекше болып жіктеледі.

Есептелген өрт сценарийлері төтенше жағдайды жобалау жағдайын жасауды болжайды, мүмкін өрт сценарийлері жэне олармен байланысты өрт қауіптерін талдау негізінде жасалады.

Басқа да шүғыл салдарларға байланысты арнайы өрт қаупі туындаған жағдайда, бүл қауіптер жалпы қауіпсіздік тұжырымдамасын жасау кезінде ескеріледі. Есептелген өрт өрт сөндіргіштегі дизайн отының эрбір сценарий! бойынша бағаланады. Erep құрылыстарда ұлттық нормалар өртке қарсы тұру талаптарына сай болса, стандартты өрт, егер өзгеше көрсетілмесе, реттеу ретінде қабылданады. Жекелеген дизайндағы жылу есептемесін есептеу кезінде есептелетін өрттің орны оған қатысты көрсетіледі Сыртқы құрылымдар үшін қасбеттерде жэне жабындарда (шатырларда) өрт салдарынан болған эсер ескеріледі.

Конструкциялық өртке байланысты келесі эдістер пайдаланылады:

 • номиналды температура режимін пайдалану кезінде жеке дизайндағы жылу есептегішті есептеу салқындату фазасын ескерместен белгілі бір уақыт кезеңі ішінде жүзеге асырылады;
 • барлық жанғыш беттердің толық қатысуымен өртті модельдеу кезінде отынның жалпы ұзақтығы, соның ішінде салқындату фазасы үшін жеке дизайндағы жылу есептегіші есептеледі.

Термотехникалық жэне статикалық есептеулер бір мезгілде орындалады.

Отқа төзімділік келесі шарттармен расталады:

уақытша параметрилерде

fl,.d—lfi->requ

(1)

Жалынға бөленген құрылым үшін, өрттің тиімді сәулелену температурасы Ө,. жақын маңдағы 0g.opTa температурасына тең деп санауға болады

Беттің температурасы ®т EN 1992 - EN 1996 және EN 1999 өрт сөндіру бөліктерінің режиміне сәйкес қүрылымды жылу техникалық есептік нәтижесі болып табылады.

Қүрылым маңындағы орта температурасын 0g номиналды температуралық режимді пайдалану немесе өрт модельдері көмегімен анықтайды.

Стандартты температуралық тәртіп мынадай формуламен анықталады:

Конвекция арқылы жылу беру коэффициент! Otc= 25 Вт M2K1 қабылданады.

Өрттерді модельдеу шектеулі көлеммен белгіленген физикалық параметрлерге негізделген оңайлатылған модельдер арқылы жүзеге асырылады.

Көлемді өрт үшін уақыт функциясы ретінде температураны белу біркелкі (орташа колем), жергілікті өрт үшін - біркелкі емес деп есептеледі.

Өрттің оңайлатылған үлгілері үшін конвекция арқылы жылу беру коэффициент! былай қабылданады: Otc= 35 Bt m 2 K4

Газ ортасының температурасы нақты өрт сөндіру және желдету жағдайларын міндетті түрде ескеретін физикалық параметрлер негізінде есептеледі

Сыртқы конструкциялар үшін радиацияның нәтижесінде алынған жылу ағыны өрт секциясынан және тесіктерден пайда болатын жалыннан компоненттерді қосу арқылы анықталады.

Көлемді тұтану мүмкін болмаса, жергілікті өрттің жылу әсерлері есептеуде нәтиже береді.

Өрттің жалпы үлгілері ескереді:

 • орта (газдар) қасиеттері;
 • салмақ алмасу;
 • жылу алмасу (энергетикалық алмасу).

Келесі модельдердің бірі қолданылады:

 • уақытқа байланысты үй - жайдағы біртекті температураны бірдей белу негізіндегі бір аймақты үлгілер;
 • екі қабатты пайдалану негізіндегі екі аймақты модельдер: жоғары температураны бөлу және біркелкі температура мен қалыңдығы уақытқа байланысты және біртекті, уақытқа байланысты томен температурамен;
 • өрттің ұзақтығына және кеңістіктік орналасуына байланысты бөлме температурасының көтерілуін анықтайтын есептік газ - динамикалық (epic) модельдер.

Конвекция арқылы жылу беру коэффициентіне жол беріледі Otc= 35 Вт м " К4.

Жергілікті өрттегі құрылымның ұзындығы бойынша температура таралуын дэл есептеу үшін екі аймақ үлгісіндегі модельден алынған нәтижелер мен жергілікті өртті бағалау тәсілдері тіркесімі қарастырылуы мүмкін.

Төменде келтірілген жағдайларды қоспағанда, соққы әсерімен (мысалы, күштер мен сәттер) көрсетілген өрттің температуралық өзгеруіне байланысты қолданылатын және шектейтін кеңею және деформациялар ескеріледі:

 • әсерлерді елемеу мүмкін немесе олардың әсері қолайлы болып табылады;
 • соққы консервативті схеманы және шекаралық жағдайларды таңдау арқылы және / немесе өрт қауіпсіздігінің белгіленген талаптарды толық есепке ала отырып ескеріледі.

Жанама әсерді бағалау ескереді:

 • қүрылымның өзіндік шектеулі жылулық кеңеюі (мысалы, көп қабатты құрылымдық жүйелердің қатты қабырғалары бар бағандар);
 • статикалық түрде анықталмаған құрылымдардағы температураның кеңеюі (мысалы, кесілмеген жабын плиталар);
 • ішкі кернеулерді тудыратын көлденең қималардағы температуралық градиенттер;
 • көрші құрылымдардың температуралық кеңеюі (мысалы, үстіңгі қабаттың немесе бекітілген кабельдердің кеңеюіне байланысты жылжып кету);
 • өртке арналған бөліктен тыс басқа құрылыстарды қозғайтын құрылымның жылу кеңеюі.

Жанама өрт соққыларының есептік мәндері Aind,d тиісті өрттің әсерінен және EN 1992 - EN 1996 және EN 1999 берілген материалдардың термомеханикалық сипаттамаларының есептік мәндері негізінде анықталады.

Өрттің стандартты температуралық режимі үшін өртке қарсы қорғаныс талаптары белгіленсе, іргелес қүрылымдардан жанама әсерлер ескерілмейді.

Қорытынды

Құрылымдарға эсер ету қалыпты температура режимінің жай-күйі үшін қарастырылады. Төтенше жағдайлардағы өрттің жағдайында қаралатын ауыспалы эсерлердің тэн мэндері EN 1990 сэйкес келеді.

Есептегі жану есебінен тиімді жүктемені азайту назарға алынбайды. Қар жүктемесін бағалау кезінде қарды балқытуды есепке алу мүмкіндігі эр жағдайда жеке- жеке белгіленеді. Өндірістік үрдістердің ықпалы ескерілмейді.

Төтенше жағдайдың жобалық жағдайына қарай өрт кезінде туындауы мүмкін қосымша эсерлер, мысалы, құрылымдық элементтердің немесе ауыр техниканың құлдырауына байланысты динамикалық эсер ескеріледі.

Өртгің эсер етуі нэтижесінің есептік мэнін алу үшін Efigt механикалық эсердің тіркесімі төтенше жағдайды есептеу жағдайына EN 1990 сэйкес жүргізіледі.

Бастапқы айнымалы эсердің Ql есептелген мэні жиі \|/2,і(?і деп немесе балама ретінде, к\|/і.і(?івази - тұрақты ретінде есептеледі.

Erep өрттің жанама эсері есепке алынбайтын болса, эсер етудің нәтижесі эсерді уақыгты біріктіруге арналған құрылымдарды есептеу /= 0 арқылы анықгалады.

Бүл эсердің нэтижесі Efig өрттің бүкіл үзақтығында тұрақты болғанда қабылдануы мүмкін. Өрт кезіндегі эсер ету нэтижесі қалыпты температурада алынған нэтижелерді пайдалана отырып анықталуы мүмкін:

Egd=Ef1,d=Vfi'Ed, (9)

мүнда Ed- EN 1990 сэйкес негізгі сэйкестіктен эсер етудіңтиісті есептікнэтижесі;

Ego- өрт кезіндегі эсер ету нэтижесіне сэйкес тұрақты есептеу мэні;

г)у;— EN 1992 - EN 1996 мен EN 1999 анықталатын келтірілген коэффициент.

Кестелік деректер үшін жүктеме дерегі мына формула бойынша белгіленеді:

(10)

Efi,d,t—V\fi,t' Rd, мунда Rd - қалыпты температурадағы элементтің есептік кедергісі, EN 1992 - EN 1996 и EN 1999 сәйкес анықталған ;

өрт кезіндегі жүктеме деңгейін есептеу коэффициент!.

Әдебпет:

 1. Кропачев П.А. Контроль качества, обследования и испытания в строительстве: Учебное пособие, Караганда: Изд - во КарГТУ. 2016.
 2. Кропачев П.А., Мухаметжанова А.Т.. тунгышбасва С.Ж. Ғимараттар мен үймеретгердің беріктігі, қауіпсіздігі және бакылауы: техникалық қадағалау: Учебное пособие, Караганда: Изд - во КарГТУ, 2016.
 3. Кропачев П.А.. Мухаметжанова А.Т. Ғимараттар мен үймерсттердің беріктігі, қауіпсіздігі және бақылауы: апаттардың себептерін анықтау: Учебное пособие, Караганда: Изд - во КарГТУ, 2016.
 4. Кропачев П.А.. Мухаметжанова А.Т. Гимараттар мен үймсреттердің беріктігі, қауіпсіздігі және бақылауы: физикалық тозуын бағалау: Учебное пособие. Караганда: Изд - во КарГТУ, 2016.
 5. Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» Постановление Правительства Республики Казахстан от 16.01.2009 года № 14 «О пожарной безопасности».
 6. Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
 7. Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29.08.2008 года №7 96.
 8. CH PK 1.04 - 09 - 2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений».
 9. РДС PK 2.01 - 05 - 2012 «Положение о расследовании причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов».
 10. CH PK EN 1990:2002+А1:2005/2011 «Основы проектирования несущих конструкций».
 11. CH PK EN 1991 - 1 - 7:2006/2011 «Воздействие на несущие конструкции. Часть 1-7. Общие воздействия - «аварийные воздействия».

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.