Музыка

Оқушылар қызығушылығын қалыптастыру мэселесі олардың эр алуандылығымен педагогикалық теория мен практикада тұлғаны үйлесімді дамытуда көкейкесті мэселенің бірі болып саналады
2015

Белгілі бір қоғамда өмір сүріп, одан тысқары ойлау мүмкін еместігі сынды, қызмет аясына қарамастан сол қоғамның мүшесі ретіндегі әр адамның азаматтық позициясын анықтайтын, көрсететін де публицистика саласы болып табылады.
2016