Жетімдер

Кейінгі жылдары әлеуметтік-экономикалық себептерге байланысты және әртүрлі себептер тұрғысынан жетім және әлеуметтік жетім балалар саны артуда.
2016

Кейінгі жылдары әлеуметтік-экономикалық себептерге байланысты және әртүрлі себептер тұрғысынан жетім және әлеуметтік жетім балалар саны артуда. 
2016

1990 жылдары психология мен  педагогика  ғылымдарында  жетімдік  мəселе-  сіне қызығушылық өсіп, ерекше назар аударыла бастады. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған жəне интернат типтес мекемелерде тəрбиеленіп жатқан балалардың психологиялық дамуын, əлеуметтік бейімделу проблемаларын, олардың өмір сүру қалпын зерттеуге бағытталған ғылыми еңбектер жазыла бастады (И.В. Анисимова, 1992; Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, И.Ф. Дементьева, 1992; Н.П.  Иванова, 1995; И.А. Яковлева, 1992 жəне басқалар). Қазіргі уақытта бейімделу тиімділігін арттыру мен қазіргі заманғы қоғамда жетім балалар жəне ата-ана қамқорлығынсыз қалған, интернат типтес мекемелерде тұратын балаларды біріктіру мəселесі ең өзекті мəселе болып тұр.
2010

Мaқaлaдa aвтор жeтім бaлaлaрдың өміргe өз бeтіншe қaдaм жaсaуы кeзeңіндeгі әлeумeттeнуі мәсeлeсін тaлдaйды. Ол бұл үдерістің қиындығының нeгізгі сeбeптeрін интeрнaттық мeкeмeнің психологиялық ұжымының aзaмaттық жәнe aдaмгeршілік ұстaнымымeн түсіндірeді. Оның осaл тұсы тиісті оқу-тәрбиeлік бaғдaрлaмaлaрдың жоқтығынaн жәнe оқыту, тәрбиeлeу бaрысындa нaқты түзeту-дaмыту міндeттeрінің aлдынa қоюды қaлaмaуынaн көрінeді. Aтa-aнa тәрбиeсіндeгі жәнe бaлaлaр үйіндe тәрбиeлeнгeн бaлaлaрды сaлыстырa отырa aвтор оң жәнe бeйәлeумeттік мінeз қырлaрының бaлaлaр үйіндe тәрбиeлeніп өскeн бaлaлaрдa бaйқaлғaнын aтaп өтті. Өзінің өмір сүру құқығын дәлeлдeу тaлпынысындa aгрeссия aтaлмыш жaғдaйдың шeшімі жәнe жaлғыз өмірлік бaғдaр болып тaбылaды.
2013

Мақалада балалар үйінде тәрбиеленген жасөспірімдердің отбасында тәрбиеленген балалардан әлеуметтік- психологиялық ерекшеліктері көрсетілген. Қазақстандық және шетелдік ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, осы топтағы жеткіншектердің әлеуметтік-психологиялық проблемаларын зерттеудің және олардың елімізде әлеуметтік қорғалуының негіздері анықталды. Зерттеу нысаны: ата-ана қамқорлығынан айырылған балалар үйінде тәрбиеленуші жасөспірімдер. Зерттеу пәні: балалар үйінде тәрбиеленуші жасөспірімдердің әлеуметтік ерекшеліктерінің негізгі себебінің көрінуі мен мазмұны болып табылады. Зерттеу мақсаты: балалар үйлерінде тәрбиеленушіледің әлеуметтік-психологиялық жетілулерінің негізгі себептерін көрсету мен ерекшеліктерін зерттеу арқылы проблема тудырып отырған себептерге байланысты шешу жолдарын қарастыру. Зерттеудің болжамы: әртүрлі шетелдік және қазақстандық ғалымдардың еңбектерін талдаудың көмегімен анықталған әлеуметтік, психикалық ерекшеліктерінің спецификалық көрінісі бар. Зерттеудің болжамын эмпирикалық зерттеу жүргізу үшін арнайы нормативтік құжаттар қарастырылды. Олар келесі заңдар – Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауы, Қ.Р. баланың құқықтары туралы заңы.
2014