Заңнамалар

Қазақстан халқы туралы конституциялық заңнама дамудың бірнеше сатысынан өткен болатын. Қазақстан халқы моделінің конституциялық тұрғыда қалыптасуы да, осыған сәйкес бірнеше уақытта әртүрлі экономикалық даму үрдістерін қамтиды. Конституциялық деңгейде Қазақстан халқы ұғымының қалыптасып дамуы да кешегі КСРО өкіметінің тәжірибесімен байланысты. Әрине, қазақ халқының заңдық тұрғыда бекіп дамуы, қазақ хандығының белді заңдары Қасым, Есім және Тәуке заңдарымен тікелей байланысты деп айтсақ болады. Ал классикалық деңгейде, Қазақстан халқының ұғымы кеңес өкіметі тұсында конституциялық деңгейде бекіді.
2009

Қазіргі таңда қазақстандық ғылым өзінің дамуының жаңа кезеңінен өтуде. Отандық ғылым саласының қайсысын алсақ та ілгерілеу, даму үрдісін байқаймыз. Соның ішінде тарихи-құқықтық салада да көптеген оң өзгерістерді көреміз. Бұрынғы Кеңестік идеология сарынымен жазылған жəне бағаланған тарихи оқиғалар мен үрдістер, қазіргі таңда өзінің объективтік бағасын алып, түбегейлі зерделенуде. Осы тұста, Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық дамуының ажырамас бөлігіне  айналған, 1918-1924 ж. аралығында өмір сүрген Кеңестік үлгідегі Түркістан АССР-нің мемлекеттік- құқықтық бет-бейнесін қайта зерделеу мүмкіндігіне иеміз.
2010

Бұл мақалада мемлекеттердің ұлттық заңнамаларын жақындастыру мәселелері қарастырылады. Ұлттық заңнамаларды жақындастыру ұғымдары мен нысандары туралы авторлар әртүрлі қөзқарастар ұсынады. Соның ішінде мақалада құқықтық жүйелерді жақындастыру, заңнамаларды гармонизациялау мен унификациялау ұғымдары мен олардың нысандарына көп көңіл бөлінген. Авторлардың айтуынша, ұлттық құқықтық жүйені, құқықтық нормаларды жақындастыру, гармонизациялау мен унификациялауға анықтама беру кезінде ортақ шешімнің болмауына қарамастан, олардың түпкі мағынасының бірдейлілігін, ұқсастығын байқауға болады. Сонымен қатар бұл мақалада ұлттық құқықтық жүйені, мемлекеттер заңнамаларын жақындастыру, гармонизациялау және унификациялау ұғымдарын салыстыра отырып анықтау мәселелері зерттелген.
2013

Аталған мақала Еуропалық экономикалық қауымдастық, кейін еуропалық одақ шеңберіндегі мүше мемлекеттердіңұлттықзаңнамаларынжақындастыру(унификациялаужəнегармонизациялау) тəжірибесіне арналған. Мақалада еуропалық одақ шеңберінде заңнамаларды унификациялау жəне гармонизациялау мəселелерін қарастыру барысында құқықтық жақындастыру əдістеріне де көңіл бөлінген. Осы тақырыпты зерттеу барысында заңнамаларды жақындастыру əдістері ретінде «аяқталған», «шеңберлі», «сілтемелі» құқықтық унификациялау мен гармонизациялау əдістері талқыланғанын байқауға болады. Сонымен қатар унификациялау мен гармонизациялау кезінде регламенттер, директивалар мен шешімдердің алатын орындарының ерекше екенін де атап өту керек. Оның дəлелі ретінде мақалада еуропалық қауымдастық пен еуропалық одақ шеңберінде қабылданған дерективалар да қарастырылған.
2014

Бұл мақалада автор «унификация» мен гармонизациянға» анықтама беруге тырысқан, олардың нысандары мен әдіс-тәсілдерін қарастырған. Унификация да, гармонизация да зерттелуі мен қолданылуы жағынан біраз уақытты алса да тікелей реттеу саласы мен бағытына қарамастан әлі күнге дейін ортақ анықтама жоқ. Осы саланы зерттеушілердің көзқарастары әр-түрлі болғанымен, олар ұсынған тұжырымдар біркелкі болып келетінін байқауға болады. Сонымен қатар осы мақалада «унификация» мен «гармонизацияның» арақатынасы туралы түрлі көзқарастар талдаудан өткізілген.
2014

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының Экологиялық заңдарын жетілдіру мәселелері, оның ішінде рекреациялық табиғатты пайдалану құқығы туралы нормаларды жетілдіру, оларды халықаралық нормалар мен стандарттарға сәйкестендіруді талап етеді. Ол үшін бірқатар халықаралық нормативтік құжаттарға назар салу қажет, әсіресе үлгідегі (модельді) заңдарға, себебі нақ солар ғана ұмтылуды мақсат тұтатын идеалдарды танытса керек.
2009

Прокуратураның Конституцияға, Республика заңдарына, Президент актілеріне қайшы келетін заңдарға, өзге де нормативтік- құқықтық актілерге наразылық білдіруін жеке функция ретінде қарастыру қажет. Оған себеп: біріншіден, бұл қызмет (функция демек) тек мемлекеттің арнайы органы- прокуратураға ғана тән, екіншіден, бұл дегеніміз күшті биліктік-өкілеттік, үшіншіден, биліктің үш бірдей тармағына, олардың құрған мекемелеріне қатысты мықты тежемеліктің кепілдігі болып саналады. Ал, төртіншіден, «Прокуратура туралы» Заңның 4- бабының 4-тармағы мұны қызметтің негізгі бағыттарының қатарына қойған [1].
2009

Тәуелсіз Қазақстанның экономикасы шаруашылық институттардың, сапалы жаңа механизмдердің пайда болуымен және дамуымен байланысты нарықтық бағытқа көшті. Осы нарықтық қатынастардың негізгі айналымыдарының бірі - бағалы қағаздар болып табылады. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде бұрынғы кодекспен салыстырғанда бағалы қағаздарға азаматтық құқықтың объектісі ретінде арнайы бөлімше қарастырылған. Бағалы қағаздардың түсінігіне тоқталмас бұрын, заң ғылымында осы терминге қатысты көзқарастарға тоқталайық.
2009

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 ж. 30 наурыздағы № 2155 Қазақстан Республикасы Заңының ауқымында Қазақстан Республикасы банк жүйесінің құрылуы, деңгейлері, құрылымы, жұмыс істеуі; Қазақстан Республикасының (мемлекеттің) орталық банкі Қазақстан Ұлттық Банкінің айрықша қаржылық-несиелік құзыреті бар уәкілетті мемлекеттік орган және мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға ретіндегі өкілеттіктері мен банктік операциялары; Қазақстан Ұлттық Банкінің атқарушы билік тармағына кірмейтінін, тек Қазақстан Республикасы Президентіне есепті және бағынышты екені; Қазақстан Ұлттық Банкінің құзыретті мемлекеттік орган ретінде Қазақстан Республикасының Заңдары негізінде Қазақстан аумағындағы барлық банктер мен олардың клиенттері орындауға міндетті заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілер шығаруы;
2010

Қазақстан Республикасының Конституциясы мемлекеттің конституциялық даму кезеңінің негізін қалаған акт болып табылады. Конституция бойынша Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты заңнамалық нормаларды, оның ішінде Конституция нормаларын сот тәжірибесінде қолдану мәселелері жөніндегі нормативтік қаулыларды қабылдау өкілеттігін атқарады. Сот қызметінің заңдық мәні де, саяси маңызы да өте зор. Мемлекет халықтың өз мәселелерін шешуге сенім артатын тәуелсіз әрі тиімді сот жүйесін құруѓа барынша көңіл бөледі.
2010