Оқыту

Білім беру тамыры тереңдеп, міндеттер жиынтығы молайған тұсында жас ұрпаққа заман талабына сай білім беру, тəрбиелеу, дамыту ауадай қажет екендігі баршаға мəлім. Өйткені əлемнің таңдаулы мүшесі болу еліміздің рухани, мəдени қуатына, ғылымы мен біліміне байланысты. Бұл туралы Елбасы Н.Ə.Назарбаев: «Білім мен ғылымды өз дəрежесінде меңгерген елдер ғана əлемдік дамудың алдында, озық көштің бойда ұстар тұсында болады», — деген болатын [1]. Осы орайда жаңа əлеуметтік сұраныстар мен қоғамның жаңа талаптары шығармашылық тұрғыда ойлай білетін, тез арада дұрыс шешім қабылдай алатын, шығармашылыққа бағытталған, ғылымның əр саласынан жан-жақты білімді т.с.с. тұлғаны қажет етуде. Еліміздің болашақ тұтқасын ұстар бүгінгі жас ұрпақ білімді де білікті болуға тиіс.
2009
Тег: Оқыту
Интеграциялық оқытудың бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық бағыттылығын қалыптастырудағы мүмкіндіктері

Еліміздің болашағы ұрпақ тəрбиесінде, оқу-тəрбие процесінде өркениетті қоғам мен құқылы мемлекеттің, нарықты экономика кезеңінің қалыптасуы өскелең ұрпақтың рухани байлығы мен мəдениеттілігін, еркін ойлау қабілеті мен шығармашылық, кəсіби біліктілігі мен білімділігін керек етеді. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев «Жаңа əлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауының он жетінші бағытын — Бастауыш жəне орта білім беру, сондай-ақ кадрларды қайта даярлау жүйесін əлемдік стандарттарға жақындату деп атап, онда бүкіл еліміз бойынша əлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол жеткізуіміз үшін оқытудың əр оқушының білімі мен қабілет деңгейінің тиімділігін бағалаудың біртұтас жүйесін жасау керек, — деп көрсетті [1].
2009

Қазіргі əлеуметтік-экономикалық жағдай мұғалімдердің алдында тұрған оқу-тəрбие жұмысын жетілдіруде оқушының өзіндік, шығармашыл ойлауын дамыту жəне білім деңгейін жоғарылатуды қамтамасыз ету міндеттерін маңызды күрделендірді. Көп уақытқа дейін барлық оқыту жəне тəрбие əдістемесі оқушының орташа деңгейіне бағытталды. Онда оқушылар сыныбы жекелеген тұлғалардан тұрады, яғни олардың əрқайсысының өзіне тəн психологиялық жəне адамгершілік ерекшеліктері, өзінің қызығушылығы жəне бейімділігі, шындықты көруі болды. Мұндай құбылыстың себебі тəрбиелей жəне дамыта отырып оқыту тұлғаға тікелей емес, оның дамуында «ішкі жағдай» арқылы əсер етті.
2009

Оқытудағы көрнекілік принципінің мəні туралы Ж.Б.Қоянбаев жəне Р.М.Қоянбаев былай дейді: «Оқыту процесінде сөз бен іс, теория мен практика өзара байланысты болады. Əр түрлі көрнекілікті қолданудың нəтижесінде сабақ əрі түсінікті, əрі қызықты болып өтеді. Мысалы, жоғары сыныптарда сабақты демонстрациялап өткізу өте тиімді жəне нəтижелі болады. Көрнекілік абстракты ұғымды игеруге əсер етеді. Сонымен, көрнекілік принципінің оқыту материалдарын, əсіресе теориялық ережелерді терең оқуда, берік есте сақтауда алатын орыны ерекше» [1].
2009

Қазіргі кезде республикалық жəне халықаралық деңгейдегі зерттеулер нəтижелері мен алдыңғы қатарлы тəжірибе көрсетіп отырғанындай, мамандарды сапалы дайындаудың бір жолы білім беру мазмұнының базалық жəне вариативті компоненттерін қамтамасыз ету болып табылады. Білім беру мазмұны мен сапасына деген мөлшерлік талаптарды белгілейтін мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары кəсіптік білім беру стандарттарын дайындау бойынша инновациялық білім мазмұны ерекше қызығушылық тудырады. Өз кезегінде мемлекеттік стандарт əзірлеу барысында өмір талаптарына сəйкес білім өлшемдері мен сипатын жаңарту мүмкіндіктері ескерілуі қажет болды. Əлеуметтік-педагогикалық жүйе ретіндегі қашықтықтан оқытудың негізгі қызметі білім беру процесінің субъектілері арасында дəнекер болып табылатын электронды жəне телекоммуникациялық құралдардың көмегімен үздіксіз білім беруді іске асыру болып табылады. Бұл жүйеде субъектілер студент пен оқу процесін ұйымдастырушылар болады.
2009
Интерактивтік оқыту — қашықтықтан оқыту жүйесінің негізгі

Бүгінде қалыптасқан тарихи-əлеуметтік жағдай қоғамдық-саяси құрылым жан-жақты дамыған, білікті, нарық талабына шыдап бере алатын, талғамы, интеллектуалды деңгейі жоғары маманды дайындау бағытында педагогтарға үлкен талап қойылып отыр. Педагогтардың білім беру үрдісіндегі мақсаты — тек белгілі пəн бойынша білім беріп қана қоймай, осы жинаған білім қорын əр түрлі жағдайда орнымен қолдана білуге, мəнді қорытынды шығара білуге үйрету, өз бетімен байыпты, ұшқыр əрекет жасауға баулу.
2009

Математика сабағында компьютер мен оқыту құралдарын кешендік пайдалану деп оқу бағдарламасының қандай да бір тақырыбын оқытуға арналған қажетті жəне жеткілікті құралдар жинағын түсінеміз. Кешендік оқыту құралдарын арнайы бір құрылыммен, яғни оқу үрдісінде қажетіне қарай, дидактикалық мүмкіндігіне орай, оларды бір-бірімен сабақтастыра отырып, өзара байланысты біртіндеп тізбектей қолдану өте қажет. Оқыту құралдарын қолдану үшін оларды таңдаған кезде ең алдымен ескеретін жайт, олардың дидактикалық мүмкіндігі, сабақ тапсырмалары мен нақты шарттарын ескеру керек. Əрбір кешендік оқыту құралдарын пайдаланар уақытта бірін-бірі толықтырып отыруы тиіс.
2010

Қазіргі уақытта еліміздің білім беру жүйесінде білім беру құрылымын оңтайландыруға бағытталған жəне нарықтық қоғам құру талаптарына толық сəйкес келетін өзгерістер болып жатыр. Қазақстандағы ондаған жылдар бойы қалыптасқан дəстүрлі білім беру үлгісі елімізде жəне бүкіл əлемдегі болып жатқан аса зор жəне шапшаң коғамдық-экономикалық өзгерістерге ілесе алмауының мүмкіндігі күн өткен сайын ерекше сезілуде. Бүгінгі күні коғам білім беру жүйесінен жан-жақты дамыған, өздігінен жұмыс істей алатын, ерекше жағдайларда əрекет жасай алатын жəне үздіксіз білім алуға талабы бар жастарды дайындауды талап етуде.
2011

Алдыңғы қатарлы дамыған мемлекет пен азаматтық қоғам құруға ұмтылыс жасалып отырған қазіргі кезде еліміз үшін оның теориялық негіздерін айқындап, нақты іс-қимыл стратегиясын жасау маңызды мəселе болып отыр. Кез келген əрекет ғылыми тұрғыда негізделіп, мақсатты, жоспарлы түрде іске асырылса ғана тиімді нəтиже беретіні анық. 2008 жылғы 1 шілдеде ел Президентінің № 626 Жарлығымен «Қазақстан Республикасында техникалық жəне кəсіптік білім беруді дамытудың 2008–2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» бекітілді. Онда бағдарламаның «адам ресурстарын дамыту, жастарды жұмыспен қамтамасыз ету мүмкіндігін кеңейту, білім берудің үздіксіздігін қамтамасыз ету, мемлекеттің, бизнестің, қызмет саласының ұмтылыс жобалары үшін бəсекеге қабілетті күрделі құзыреттерімен жəне іргелі білімдермен кадрларды даярлайтын техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесін құру жөнінде мемлекет өткізетін жұмыстың бір бөлігі болып табылатындығы» көрсетілген [1].
2011

Білім беру саясатының реформалануы дəстүрлі жүйенің диверсификациялануына, оның эконо- мика, əлеуметтік жəне қоғамдық өмірге тиімді екенін, сонымен бірге білім беру жүйесімен интегра- циялануына əкелді. Соның арқасында көп сатылы, үздіксіз жалпы (əркімнің қалауы бойынша қолы жететін), еркін жəне оқытудың плюрализмін қамтамасыз ететін қашықтықтан білім беруді қабылдадық. Бұдан сапалы оқу базасын сақтап, электронды окулықтар (ЭО) құру проблемасына келдік: ол дəстүрлі оқулықтар мен компьютерлік технологиялардың мүмкіндіктерін біріктіретін жаңа ұрпақтың əдебиеті. Дəстүрлі оқулықпен салыстырсақ, электрондық оқулықтың көптеген ерекшеліктерін атап айтуға болады.
2011

Қазіргі технологиялар ерекше дамыған заманның өзінде білім сапасын қамтамасыз етудегі мұғалім рөлін ешнəрсемен ауыстыруға болмайтындығын халықаралық тəжірибелер көрсетіп отыр. Демек, мұғалімнің біліктілігі бұл еліміздің бүкіл білім беру жүйесін алға бастырып, оны заман талабына сай етіп құрудың негізгі алғышарты, басты кепілдігі болып табылады. Білімді ұрпақты, бəсекеге қабілетті мамандарды білімді мұғалімдер, жан-жақты кемел ұстаздар ғана тəрбиелеп шығара алады. Білімді педагог кадрларды əзірлеу жəне қалыптастыру мəселелері біздің бүгінгі қоғамымыздың ең көкейкесті мұраттарының бірі болып отыр.
2011

Əр ғылым сияқты, əдістеме ғылымы да бір орында тұрмайды. Оқыту мақсатының жəне оқыту тəжірибесінің дамуы əдістемеде жаңа үрдістердің пайда болуына жəне бекітілуіне, сол жəне басқа да тəсілдердің жүзеге асырылуына, нақты мақсаттардың енгізілуіне апарып соғады. Сондықтан да, шетел тілін оқыту əдістемесінде негізгі кезең — коммуникативті тəсілдің бекітілу мəселесі əбден заңды болып табылуында. Қазіргі оқыту үрдісінің ерекше белгісі жəне онымен жетекші бағыт беретін қағидалары қатынас мақсатында, жазбаша жəне ауызша білім алмасуда, хабарламаларда жəне т.б. тілді белсенді қолдану болып табылады. Қарым-қатынас қағидасы əр түрлі мақсатта шетел тілін меңгерудің тəжірибелік дағдыларын дамытуды жəне тіл үйренушілердің пəнге деген қызығушылықтарын арттыруды қамтамасыз етеді. Коммуникативтілік қарым-қатынастың нақты мақсаттары мен міндеттерінде оқытудың ең бастапқы сатыларынан бастап үйреніп отырған тілді қолдануды болжайды.
2012
Тег: Оқыту