Тәрбие

Оқушылар қызығушылығын қалыптастыру мэселесі олардың эр алуандылығымен педагогикалық теория мен практикада тұлғаны үйлесімді дамытуда көкейкесті мэселенің бірі болып саналады
2015

Балабақша мен отбасындағы ынтымықтастықты біріктіре отырып оқу және тәрбиелеу жүйесін ұйымдастырып
2016

Элемге танымал Испания елінің даңқты суретшісі Павло Пикассо өзінің «Герника» картинасы арқылы атағы шығып, дүние жүзіне кеңінен мәлім болған
2018
Әлемді таң қалдырған сурет пен суретші немесе «герника» картинасы туралы

Өмір ағысымен уақыт та орнында тұрмайды: заман талабы өзгереді, осымен қатар сұраныс пен мүмкіншіліктер де өзгереді. 
2018
Қазіргі замане а сай жеке түлғаны дамытудағы балабақша meh ata - аналар серіктестігінің маңыздылығы

Макалада жогары сыныптарда «Генетика және сүрыптау негіздері» тарауын оқытуда жаца әдістерді пайдалану сипаты сарапталған. 
2018

Осы мака ла да жергілікті өзін-өзі басқарудың дербсс бюджетін енгізген аудандық маңызы бар 4 қала және Солтүстік Қазақстан облысының 47 ауылдық
2019
Төртіншідеңгейдегі бюджет: солтүстік қазақстан облысында жергілікті өзш-өзі басқаруды дамытудың қазіргі заманғы ақиқаты мeн келешегі