Криминалистика

Қоғамдық қатынастардағы пайда болған осы құбылысты, жаңалық енгізу деген техникалық мағынаны білдіретін «инновация» термині деп атайды
2011

Мақала жауап алудың дәстүрлі емес әдістерінің практикалық қолдануының тұжырымдамаларының талдауына арналған. Жұмыста олардың ұғымы, негізгі қағидалар, жауап алудың мәндері ашылады.
2014

Адамның кез келген қызмет аясында объективті түрде қалыптасатын фактілі мəліметтердің жиынтығы ситуацияны құрайды. Олар себепті, мақсатты байланыста болып, уақыты, кеңістігі жағынан өзара қатынаста болады. «Ситуация» термині қатынастарды, жағдайды қалыптастыратын шарттар мен мəн-жайлардың жиынтығы [1, 100]. Ситуация – бұл субъектінің жағдайға баға беріп оптималды шешім қабылдау мүмкіндігі. Таным тұрғысынан айтатын болсақ, ситуация – бұл белгілі уақыт кескініндегі барлық компоненттерден тұратын жағдай деп айтсақ болады.
2010

Мемлекеттің экономикасының дамуында маңызды салалардың бірі- сыртқы экономика. Сыртқы экономиканы дамыту әртүрлі мемлекеттік және жеке кәсіпорындар мен ұйымдардың сыртқы рынокқа еркін шығуына, көптеген халықаралық бірлестіктердің, қорлардың және бірлескен кәсіпорындардың құрылуына мүмкіндік береді.
2010

Криминалистиканы дербес ғылым, білім саласы ретінде қалыптастыру кезеңі ең алғашысында эмперикалық материалдардың қарқынды жинауымен сипатталады. Бұл кезенің ғылыми жұмыстары тек қана сипаттаушы рөлді атқаратын, яғни эмперикалық жолмен алынған фактілерді табу мен бекітуді ғана мақсат етіп қойған. Қылмыстардың жасалу тəсілдері туралы мəліметтерді жинап, ал қылмыстың жасалу тəсілдерінің қалыптасу механизімін, оны негіздейтін факторларын ашпаған. Сондықтан бұл фактілер ғылыми факті бола алмайды.
2011

Криминалистика ғылымында ұғымдық терминологияның қолдануы жөнінде айта кетсек. Құқықтық ұғымдардың нақты, анық түсініктемелері болмаса, терминдердің тұрақты, түсінікті анықтамасы болмайды, ал бұл өз кезегінде құқықтық норманы жүзеге асыруды жəне ұғымдарды дұрыс қолдануға мүмкін болмайды. Əр түрлі ұғымды əртүрлі түсініп, əртүрлі терминдермен белгілейміз. Бұл сотөндірісі барысында көптеген қиыншылықтарға əкеледі. Сонымен қатар, ғылым мен техниканың дамуы, прогресс жаңа ұғымдардың пайда болуына əкеліп, оларды қылмыстық процесте дұрыс əрі нақты қолдануын талап етеді.
2011

Бұл мақалада трасология объектілерінің криминалистикалық маңызы жəне классификациясына арналып жазылып, тиісті тұжырымдар жасалған. Трасологиялық зерттеудің негізгі объектілері: статистикалық, динамикалық іздердің сипаттамасы қарастырылған. Іздерді табу, бекіту, алудың жалпы ережелері келтірілген. Іздерді бекіту, тергеу əрекетінің хаттамасында сипаттау арқылы жүзеге асырылады. Сондай-ақ трасология объектілерінің кри- миналистика ғылымындағы рөлі мен маңызы жан-жақты қарастырылды.
2013

Аталған мақалада қазіргі таңдағы кәмелетке толмағандар мен жастар арасындағы қылмыстылықтың даму себептерін талдау жүргізілген. Кәмелетке толмағандар арасында қылмыстылық және құқықбұзушылық айырмашылықтары зерттелген. Автор статистикалық мәлметтерді келтіре отырып жастар арасындағы қылмыстардың пайыздық мөлшерін мақалада келтірген. Автор кәмелетке толмағандардың қылмыстылығын әлеуметтік құқықтық жағынан бағалаған. Сонымен қоса аталған қылмыстылықтың алдын алу жүйесінің бағытын белгілеген.
2014

Мақалада қылмыстық құқық ғылымындағы және қылмыстық  заңнаманы  түзу  барысындағы күрделі мәселелердің бірі іс-әрекеттерді криминализациялау мәселелері қарастырылған. Іс-әрекеттерді криминализациялаудың негіздері мен себептері зерттелінген. Криминализацияны жүргізудің жағымсыз салдары талданыла отырып, қылмыстық құқықтық әдебиеттерде-гі авторлардың көзқарастары зерделенген. Сонымен қатар, криминализацияның негізі мен себептерінің ара қатынасы анықталған.
2014