Биология

Мектептегі білім берудің негізгі міндетгерінің бірі - математикалық, бүл әр түрлі бөлімдер мен мазмүндык сызбаларды зертгеуде оқытудың қолданбалы және практикалық бағытын нығайтуға айналады
2019

Топырак Солтүстік Қазақстан облысының нсгізгі табиғи байлығы. оның негізінде ауыл шаруашылығы өндірісі дамыған.
2019

Бензин мен дизель отыны үшін жада техникалық регламентгерді енгізу және экологиялық нормаларды қатандату олардың қасиеттерін бақылаудың жоғары дәлдікті әдістерін пайдалануды білдіреді. 
2020
Дизель отынындағы күкірттің қүрамын анықтау әдісін жетілдіру бойынша зерттеулер

Зертгеу жұмыс Старица көліндегі су қоймасындағы балық қорының көрсеткіштерінің бірі ретінде зоопланктонның түрлер құрамын зерттеуге арналған.
2020
Солтүстік-қазақстан облысы қызылжар ауданының старица вишневская көлінің зоопланктондардың тyp құрамы

Бұл мақалада студенттердің химиялық олимпиадалардың жоғары білім жүйесіндегі ақпараттық, коммуникациялық және кэсіби құзіреттілігін қалыптастырудағы рөлі көрсетілген
2020
Химиялық олимпиаданың білім беру жүйесшдегі маңызы

Зертгеу жұмысы Солтүстік Қазақстан облысының шалғынды-батпақгы өсімдіктер қауымдастығының алуантүрлілігін зерттеуге арналған.
2020
Тег: Талдау
Солтүстік қазақстан облысының шалғынды-батпақты өсімдіктердің талдау