Филология

Мақалада синонимдік және антонимдік перифраздардың көркем шығармаларда қолданылуы қарастырылады (С.Мұқановтың «Ботагөз» романынан мысалдар келтірген)
2017

Мақалада Қазақстанның солтүстік өңіріндегі антропонимдердің ерекшеліктері қарастырылады, кісі аттары гендерлік ерекшеліктері мен шығу арналарына байланысты топталады.
2017
Солтүстік өңір антропонимдерінің тілдік және танымдық ерекшеліктері

Мақала тіл білімінің терминология саласына арналган, оның тілдік табигатыныц ерекшеліктері, пайда болу негізі, терминнің лексика-грамматикалық зандылықтарға тәуелділігі баяндалады. 
2017

Мақалада мектеп оқушыларының жаңа сөздерді меңгерту жұмыстарының тиімді жолдарына қатысты мәселелер қарастырылады.Оқушылардың сөздік қорын молайту, жаңа сөздерді мсңгсрту, сөз мағынасын ұғындыру бағыттары
2017