Құқық

Мақала заң шығару билігінің мемлекет жəне құқық туралы ілімдер тарихындағы ежелгі дəуірден қазіргі кезеңге дейінгі бастауларын, құқық идеяларының қалыптасуын, заң жəне əділеттілік, заң жəне құқық түсініктерінің арақатынасын зерттеуге арналды. Авторлар салыстырмалы түрде əр түрлі елдер мен Қазақстан дамуының қазіргі кезеңіндегі заңшығару билігінің қалыптасуы мен дамуының кейбір мəселелерін (тəртібі, шарты жəне қызмет етуін) қарастырды. Жаңа көзқарастар тұрғысынан заң шығару билігінің барынша манызды қоғамдық қатынастарды реттеудегі ролі мен маңызы айшықталды. Заң ұғымын қоғамдық өмірді құқықтық ұйымдастыру құралы ретінде қарастырудың, заң түрлерінің жəне қоғамдық дамудың көптеген факторларының заманауи заңнама сипатына əсер етуінің даулы мəселелері ашылды.
2015
Тег: Билік

Мақалада қайталап жасалатын қылмыстылық детерминанттары, сондай-ақ тұлғалардың қайталап қылмыс жасауына итермелеуші факторларға адамның сотталғанға дейін өмір сүрген жағымсыз ортасы, қылмыстық іс жүргізудегі кемшіліктер, бас бостандығынан айыру орындарындағы ұсталу жағдайлары мен босап шыққаннан кейінгі əлеуметтік бейімделу проблемалары қарастырылған. Автор пенитенциарлық қылмыстардың қайталануына ықпал етуші факторларды шартты түрде топтастыра отырып, сотталғандармен жұмыс істеу барысында оларды есепке алу — жаңа қылмыстар жасауды ескертудің бір жолы екендігін белгілейді. Мақала шеңберінде ғылыми ізденуді жетілдіру бойынша өз ұсыныстарын тұжырымдауға əрекет жасайды.
2015
Қайталап жасалатын қылмыстылық детерминаттары

Мақала халықаралық деңгейде тиісті шешімін таппай жатқан, жалпы адамзат баласы үшін қауіп туғызушы жағымсыз құбылыс болып табылатын діни экстремизм жəне терроризммен күрестегі халықаралық тəжірибені қарастыруға арналған. Зерттеуші Батыс Еуропа мен Шығыс елдерінің жəне Орталық Азия мемлекеттерінің діни экстремизм мен лаңкестікке қарсы күрес жүргізу жəне оның алдын алуға байланысты заңнамаларын шолып, əр мемлекет заңнамасындағы өзіндік ерекшеліктерді көрсетуге қадам жасады. Сондай-ақ діни экстремизм мен терроризмді халықаралық деңгейде алдын алу бойынша ұсыныстар берді.
2015
Экстремизм мен терроризмге қарсы күрестегі халықаралық тəжірибе

Мақалада қылмыстылықпен күрестегі Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының жедел-тергеу топтары қызметінің кейбір ұйымдастырушылық аспектілері қарастырылды. Жедел-тергеу топтарының ішіндегі криминалды полиция аппараттарының жедел қызметкерлері мен тергеу бөліністерінің тергеушілерінің, сондай-ақ басқа да қатыстырылған қызметкерлердің өзара іс-қимыл жасасу сұрақтары зерделенді. Сонымен қатар жеткілікті ғылыми-теориялық жəне практикалық тұрғыда жедел-тергеу топтарының ұйымдастырушылық-басқарушылық құрылымдарының түрлері зерттеліп, соның нəтижесінде олардың неғұрлым тиімдісін анықтауға талпыныс жасалған.
2016

Қылмыстылықпен күресудегі мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат құралдары мен қоғамдық ұйымдардың тиімді өзара əрекеттестігіне əсер ететін келесі жағдайлары себеп: құқық қорғау органдарының оң немесе теріс беделі (құқық қорғау органдарының қызметіне деген халықтың сенімінің деңгейі); қылмыстылықпен күресу барысындағы заңдылық, ашықтық, жариялылық пен сөз бостандығы принциптерін сақтай отырып, құқық қорғау органдарының қызметін жаңғырту; халықтың идеологиялық-құқықтық, рухани-адамгершілік мəдениетін жоғарылату, мемлекеттің ақпараттық қылмыстық саясатын тиімді ұйымдастыру; қылмыстар туралы ақпараттардың толықтығы, шынайылығы, объективтігі жəне жеделдігі, құқықтық жəне шығармашылық аналитиканың жоғарғы деңгейін қалыптастыруға тəуелді болады. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары құқық қорғау органдары мен халық арасындағы кері байланыстың маңызды арнасы болып табылады.
2016
Тег: Ақпарат

Мақалада Қазақстан мемлекетінің əрекет етуші типологиясы тұрғысынан жəне олардың шеңберінде айқындалатын мемлекеттің негізгі типтері жүйесінде дамудың өтпелі кезеңіндегі мемлекет ретінде сипатталады, ол кеңестік социалистік мемлекеттен əлеуметтік құқықтық мемлекетке эволюциялық өту үрдісінен көрініс табады. Қазақстанға да қатысты мемлекеттің өтпелі типінің анықталған белгілері: елдің əлеуметтік, демократиялық, құқықтық, зайырлы сипаты; жеке меншіктің əлеуметтік тағайындалуы, қоғамның мүддесін қамтамасыз етуге бағытталғандығы. Сондай-ақ автор қоғам тарапынан мемлекет əрекетін əр түрлі нысандарда бақылауға негізделген əлеуметтік серіктестік бастаулары; ақпараттық-технологиялық дамудың жоғары қарқыны; экономикалық, əлеуметтік, саяси, мəдени, идеологиялық қатынастарды мемлекеттік реттеу шараларын күшейтуді қарастырады.
2016

Мақала қылмыстық құқық бұзушылықтардағы сыбайлас қатысу институтының теоретикалық жаңалықтарын шолуға арналған. 2014 жылғы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі көп жағынан 1997 жылғы Қылмыстық Заңның нормаларын сақтап қалды (сыбайлас қатысу түсінігі, сыбайлас қатысушылардың түрлері, олардың жауаптылығының негіздері жəне шектері). Қазақстанның қолданыстағы қылмыстық заңнамасының негізгі жаңа енгізулері: қылмыстық құқық бұзушылықта сыбайлас қатысу нысаналарын (адамдар тобы, алдын ала келісім бойынша адамдар тобы) жəне сыбайлас қатысудың ұйымдасқан нысаналарын (қылмыстық топ) ажырату. Авторлармен қылмыстық топ түрлерінің заңнамалық анықтамалары талданған, олардың қылмыстық-құқықтық жəне криминологиялық ерекшеліктері анықталған.
2016

 Мақала қазіргі таңдағы өзекті тақырып — көлік құралдарын ұрлау немесе құқыққа сыйымсыз иеленіп алу құқық бұзушылықтарының алдын алу мен ашу мəселелеріне арналған. Автор көлік құралдарын ұрлау жəне құқыққа сыйымсыз иеленіп алу құқық бұзушылықтарының алдын алу мен ашуда ақпараттық технологияларды қолдану мəселелерін нақтылап көрсетіп, өздерінің құрған ugonstop.kz сайт туралы ақпарат беріп отыр. Аталған сайттың көлік құралын ұрлау немесе құқыққа сыйымсыз иеленіп алу құқық бұзушылығының алдын алу мен оны тергеуді жүргізу үшін бірден бір пайдасы тиетін сайт екенін атап өткен.
2016
Автокөлік құралдарын ұрлау жəне құқыққа сыйымсыз иеленіп алу құқық бұзушылықтарың алдын алу мен ашуда ақпараттық технологияларды қолдану мəселелері жөнінде

Мақалада компьютерлік қылмыстар қазіргі таңда бүкіл əлемде қылмыстылықпен күресудегі басты өзекті мəселелердің бірі ретінде қарастырылды. Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсіздікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша қозғалған қылмыстық істердің мəселелері зерттелген. Компьютерлік ақпарат алдын алу шаралары бойынша кемшіліктер мен ұсыныстар берілген. Сонымен қатар ақпараттық қауіпсіздікке қарсы құқық бұзушылықтардың құқықтық қолданушылық мəселелері бойынша қылмыстық заңнамаға ұсыныстар, компьютерлік қылмыстардың статистикалық мəліметтергіне талдау жасалған. Авторлар аталған құқық бұзушылықтар үшін көзделген қылмыстық жауаптылық бойынша өзгертулер мен толықтыруларды жан-жақты талқылаған.
2016

Мақалада əйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бойынша халықаралық-құқықтық нормалардың даму тарихы көрсетілген. Автор əйелдер мен қыздарға қарсы зорлық-зомбылық əрбір құрлықта, əрбір елде жəне мəдени ортада шешімін таба алмай отырған мəселе болып қала беретініне назар аударады. Таралу көлемінің артуына байланысты əйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау мəселесі бүгінгі күнде халықаралық деңгейде маңыздылыққа ие болып отырғанын атап өтеді. Зерттеудің мақсаты əйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғаудың халықаралық-құқықтық тəжірибесін зерттеу болып табылады. Бұл мақсатқа қолжеткізу үшін əйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау институтын халықаралық-құқық аясында қарастыра отырып, оның қызметін, мақсаттары мен əдістерін анықтау міндеттері қойылып отыр.
2016

Қазақстан Республикасы — Еуразия құрлығының ортасында орналасқан тəуелсіз мемлекет. Республиканың территориясы Волганың төменгі ағысынан бастап, батыста Алтайға дейін, шығыста 3000 километрге созылған Батыс Сібір жазығынан, солтүстікте Тянь-Шань тауларына бастап, оңтүстікте 1600 км-ге дейін созылып жатыр. Шекараның жалпы ұзындығы 15000  километрді құрайды, оның 12000 — құрлық жер, 3000 — су өлкені құрайды. Батысы мен солтүстігінде Қазақстан Ресей Федерациясымен, оңтүстүгінде Түркіменстан, Өзбекстанмен жəне Қырғызстанмен, шығысында Қытаймен шекараласады. Қазақстанның аумағының жалпы көлемі 2724,9 мың шаршы км құрайды. Қазақстанның аумағы тұтасымен алғанда Франция, Испания, Португалия, Италия, Греция, Швеция, Норвегия жəне Финляндиямен тең. Көлемі бойынша əлемнің мемлекеттерінің бірінші ондығына кіреді. Еуразия да Ресей, Үндістан жəне Қытайдан кейін төртінші орынды, ал ТМД елдерінің арасында Ресейден кейін екінші орынды алады.
2009

Қазақстан Республикасы Конституциясында еліміздің зиялы, демократиялық қоғам жəне құқықтық мемлекет құру жолында халықаралық нормаларды ұстанғандығы айқын көрсетіліп, республиканың дүниежүзілік қоғамдастықтың толық құқылы, бөлінбес бөлігі екендігі жария етілген. Отандық заңнама тəжірибесінде адамдардың құқығы, бостандығы, адамгершілігі тəрізді құндылықтары мен асыл қасиеттерін заңмен қорғау орынға түсуде. Əйтсе де, өз тəуелсіздігін жариялағанына он жылдан енді ғана аса бастаған мемлекетімізде бірнеше ғасырлық отаршылдық езгі кезеңінде еліміздің əлеуметтік өмірінен орын алған моральға жат, ертедегі қазақ қоғамында бой көрсетпеген жезөкшелік, маскүнемдік, алкоголизм, нашақорлық тəрізді əлеуметтік кеселдерге қарсы күрес жүргізілсе де, бұл проблема күні бүгінге дейін түбегейлі шешілген жоқ. Бұлар қазіргі қоғамымызда түрлі қылмыстармен кірігіп күрделеніп, қауіптілігі арта түскендіктен, заңнама саласында бірталай проблема тудырады.
2009