Әлеуметтік көмектің формасы медициналық қызметкерлер үшін қолайлығы

Мейірбикенің қызметінде әлеуметтік - түрмыстық қызмет негізгі орын алады, олар: мейірбике халықтың әртүрлі категориясына (әсіресе, мүгедектерге, үлғайған жастағы адамдарға, жас отбасына, жас нәрестелі болған отбасына және т.б.) олардың үй - жайы жағдайларын жақсартуда, дүрыс түрмысын үйымдастыруда, баласын оқытуға, оны күтуге көмек көрсетуде және т.б. қажетті көмек көрсетуге және оларды қолдауда себепші болуға міндетті.

Зертеудің мақсаты: Мейірбикелердің әлеуметтік жағдайына байланысты жүргізілетін шаралады талдау.

Зерттеу материалдары мен әдістері: Зерттеу 2015-16 жылы медициналық мекемелердің 20 мейірбикелерін ерікті түрде сауалнамалық сүрау негізінде жүргізілді. Таңдау критерийлері - Шымкент қаласының амбулаторлық-емхана мекемелерінде жүмыс жасайтын мейірбикелер. Бүл зерттеулердің нәтижесін көру үшін, статистикалық талдау әдістемесін қолданамыз. Статистикалық талдау барысында жиналған мәліметтерге сүйене отырып, мейірбикенің әлеуметтік портретін қалыптастыруға эсер ететін факторлар жиынтығын анықтаймыз.

Зерттеу нәтижесі: Медицина қызметкері, оның ішінде мейірбикелердің қоғамда атқаратын қызметі маңызды. Зерттеу жүмысын жүргізу барысында медицина қызметкерлері, оның ішінде еңбегін талдау жүмыстарын жеңілдетумен қатар статусын көтеру, осы мамандықтың жалпы қоғами өмірдегі маңызды болып табылатыны тікелей әлеуметтік портрет қалыптастыруға өз әсерін тигізетін факторлар: әлеуметтік жағдайы, әлеуметтік көмек формасы, әлеуметтік қорғау болып табылды.

Кесте 1 - Респонденттер үшін әлеуметтік көмектің формасы медициналық

қызметкерлерге қолайлы деп санауы%

Әлеуметтік көмектің қандай формасы Сіз үшін медициналық қызметкерлерге қолайлы деп санайсыз?

абсолюттік саны

%

«барлығы»

Отбасылық жағдайын жақсарту шарты (үй үшін төлемақы, қызметтік үй, қосымша көмек)

71

87,7

Айлықты көбейту

8

9,9

Коммуналдық төлем жағынан қосымша көмек

0

0,0

Көлікке кететін шығындар шығындардың орнын толтыру

2

2,4

Барлығы

81

100,0±0,0

Сауалнама алынған мамандар үшін әлеуметтік жағдайдың қандай түрлерін медициналық қызметкерлерге ыңғайлы санайсыз ба деп сүрағанда, 87,7 % отбасылық жағдайды жақсарту шарты (үй үшін төлемақы, қызметтік үй, қосымша көмек) болса, 9,9% еңбекақыны арттыру деп есептесе, ал көлікке кететін шығын шығындардың орнын толтыру бойынша пайыздық көрсеткіші 2,4% қүрап отыр, коммуналдық төлем жағынан қосымша көмек деп жауа 125 берушілердің абсолюттік саны 0 тең, пайызы бойынша 0 %, яғни қажет етілмеуі мына кестеде көрсетіліп отыр (кесте 1).

Қорытынды: Түжырымдылай келе,мейірбикелер үшін әлеуметтік көмектің қай формасы медициналық қызметкерлерге қолайлы санайсыз ба деп сүрағанда, 87,7 % үй жағдайын жақсарту шарты (үй үшін төлемақы, қызметтік үй, қосымша көмек) болса, 9,9% айлықты көбейту деп есептесе, ал транспорттық шығындардың орнын толтыру бойынша пайыздық көрсеткіші 2,4% қүрап отырғаны белгілі болды.

Әдебиеттер

  1. .Аяпов К.А., Токбергенова Г.Т. Аяпова Г.К. Инновационная технология в учебный процесс // Мат.: II съезда врачей и провизоров РК. - Астана, 2002. - С. 230-232.
  2. .Программа «Здоровый образ жизни» на 2008 - 2016 годы.
  3. .Мейірбике - адам жанының арашасы // www. info -health. kz.
  4. .Калматаева Ж.А. Результаты социологической оценки взаимоотношений медработников и пациентов // Милосердие. - Алматы, 2008. - №3-4. - С.4-6.
Жыл: 2016
Қала: Шымкент
Категория: Медицина